PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

10. juli 2009

Sag F-15/09

Valentina Hristova

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – udvælgelsesprøve – opfyldelse af en dom – formaliteten«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Valentina Hristova har nedlagt påstand om, at Personaleretten fastsætter passende gennemførelsesforanstaltninger til opfyldelse af Rettens dom af 25. november 2008, Hristova mod Kommissionen (sag F-50/07, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).

Udfald: Sagen afvises. Valentina Hristova bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – formål – pålæg til administrationen – afvisning

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

Fællesskabernes retsinstanser kan inden for rammerne af et søgsmål, der er anlagt i henhold til vedtægtens artikel 91, ikke uden at gribe ind i den administrative myndigheds beføjelser, fremkomme med principielle erklæringer eller konstateringer eller udstede påbud til Fællesskabets institutioner. Dette princip indebærer, at påstande om, at det pålægges institutionen at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af en dom, hvorved en afgørelse er annulleret, skal afvises.

(jf. præmis 15)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 27. juni 1991, sag T-156/89, Valverde Mordt mod Domstolen, Sml. II, s. 407, præmis 150, 8. juni 1995, sag T-583/93, P mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 137, og II, s. 433, præmis 17 og 18.

Personaleretten: 12. marts 2009, sag F-4/08, Hambura mod Parlamentet, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 32.