CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 9. jūlijā

Lieta F‑104/07

Micheline Hoppenbrouwers

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Medicīniskā pārbaude – Fiziska nepiemērotība – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 2. panta 1. punkts

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru M. Hoppenbrouwers būtībā prasa atcelt Komisijas 2006. gada 18. decembra lēmumu atteikt viņas pieņemšanu darbā par līgumdarbinieci, pamatojoties uz viņas fizisko nepiemērotību 2005. gada 1. maijā

Nolēmums Prasību noraidīt. Katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Lēmums, kas pieņemts, pārskatot iepriekšēju lēmumu – Atteikums pieņemt darbā līgumdarbinieku pēc ārstu komisijas atzinuma

(Civildienesta noteikumu 33. pants un 90. panta 2. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 83. pants)

2.      Ierēdņi – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība – Līgumdarbinieku pieņemšana darbā saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 2. pantu

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 3. punkta d) apakšpunkts un pielikuma 2. pants)

1.      Prasība atcelt tiesību aktu par lēmumu, ar kuru tikai apstiprina agrāk pieņemto lēmumu, kas nav apstrīdēts paredzētajā termiņā, nav pieņemama ar nosacījumu, ka šāda kvalifikācija nozīmē, ka minētais tiesību akts nesatur jaunus apstākļus salīdzinājumā ar šo agrāko lēmumu un ka pirms tā netika izvērtēts šī lēmuma adresāta stāvoklis.

Tomēr saistībā ar prasību par lēmumu, ar kuru atsaka pieņemt darbā līgumdarbinieku viņa fiziskās nepiemērotības dēļ, kas ir konstatēta medicīniskajā pārbaudē saistībā ar pieņemšanu darbā, tad iespējai vērsties ārstu komisijā atbilstoši Civildienesta noteikumu 33. pantam katrā ziņā ir tādas sekas, ka minētais lēmums ir tāds, kas pieņemts pēc minētās komisijas atzinuma un tas nav sākotnējais lēmums, kuru savukārt ir jāuzskata par nelabvēlīgu aktu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu. Pretējā gadījumā zustu lietderīgā iedarbība Civildienesta noteikumos atzītajām tiesībām vērsties ārstu komisijā atzinuma saņemšanai. Šajā ziņā, ja par nelabvēlīgu aktu būtu jāuzskata vienīgi sākotnējais atteikuma lēmums pieņemt darbā, tad personas, kas vēlētos vērsties ārstu komisijā atzinuma saņemšanai, būtu spiestas – lai izvairītos no iespējama termiņa nokavējuma – vienlaikus ar vēršanos ārstu komisijā iesniegt sūdzību atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam, un tas mazinātu Civildienesta noteikumu 33. pantā paredzētās procedūras lietderību. Šāda situācija turklāt būtu pretrunā procesuālās ekonomijas principam.

(skat. 40., 49. un 50. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 18. septembris, T‑121/89 un T‑13/90 X/Komisija, Recueil, II‑2195. lpp., 4., 5., 7., 11. un 12. punkts; 1995. gada 23. februāris, T‑535/93 F/Padome, Recueil FP, I‑A‑49. un II‑163. lpp., 4., 5., 7.–9. un 11. punkts; 1997. gada 15. oktobris, T‑331/94 IPK/Komisija, Recueil, II‑1665. lpp., 24. punkts; 1998. gada 21. oktobris, T‑100/96 Vicente‑Nuñez/Komisija, Recueil FP, I‑A‑591. un II‑1779. lpp., 37. punkts; 2001. gada 18. janvāris, T‑65/00 Ioannou/Padome, Recueil FP, I‑A‑15. un II‑67. lpp., 5., 8. un 13.–15. punkts; 2001. gada 3. aprīlis, T‑95/00 un T‑96/00 Zaur‑Gora un Dubigh/Komisija, Recueil FP, I‑A‑79. un II‑379. lpp., 24. un 27. punkts.

2.      Saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 2. pantu līgumdarbinieka līgums uz nenoteiktu laiku, ko piedāvā jebkurai personai, kura 2004. gada 1. maijā ir nodarbināta Kopienu iestādēs apstākļos, kas ir noteikti iepriekšējā 2. pantā, stājas spēkā vēlākais 2005. gada 1. maijā. Turklāt saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 83. panta pirmo daļu medicīniskā pārbaude, ko iestādes ārsts veic darbiniekam pirms tā pieņemšanas darbā, ļauj pārliecināties, ka darbinieks atbilst fiziskās piemērotības prasībām, kas noteiktas minētās Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 3. punkta d) apakšpunktā.

Tādējādi no Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 83. panta pirmās daļas, 82. panta 3. punkta d) apakšpunkta un minētās kārtības pielikuma 2. panta kopīgas piemērošanas izriet, ka līgumdarbiniekam, kura līgumam jāstājas spēkā vēlākais 2005. gada 1. maijā, ir jāatbilst fiziskās piemērotības prasībām vēlākais šajā datumā. Šajā ziņā, tā kā minētās Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 2. pantā paredzētā priekšrocība ir izņēmums no parastās līgumdarbinieku darbā pieņemšanas procedūras, tad tā ir interpretējama šauri.

Līdz ar to Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 3. punkta d) apakšpunktu nevar interpretēt tādējādi, ka, lai konstatētu, ka ir izpildīti fiziskās piemērotības nosacījumi, pietiek, ka fiziskā nepiemērotība nav neatgriezeniska, un līdz ar to fiziskās piemērotības nosacījumi var atkal tikt izpildīti arī pēc ilga laika.

(skat. 71., 72., 75., 76. un 79. punktu)