TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 10 d.

Byla F‑9/08

Eckehard Rosenbaum

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paskyrimas – Priskyrimas prie lygio – Prašymas priskirti prie kito lygio – Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 13 straipsnio taikymo sritis – Atsižvelgimas į profesinę patirtį – Įdarbinimas paskiriant į pranešime apie konkursą nurodytą lygį – Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnis – Nediskriminavimo principas – Laisvas darbuotojų judėjimas“

Dalykas:      Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo E. Rosenbaum prašo panaikinti 2007 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimą priskirti jį prie AD6 lygio 2 pakopos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Europos Sąjungos Taryba, įstojusi į bylą palaikyti Komisijos reikalavimus, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Dalykas – Nurodymas administracijai – Nepriimtinumas

(EB 233 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Pareigūnų tarnybos nuostatai – Reglamentas, iš dalies keičiantis Pareigūnų tarnybos nuostatus – Perėjimo prie naujos karjeros sistemos nuostatos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 2 dalis ir 13 straipsnis)

3.      Ieškinys dėl panaikinimo – Pagrindai – Netinkamas pagrindas – Sąvoka

1.      Tarnautojų teismas neturi duoti nurodymų Bendrijos institucijai arba daryti principinių pareiškimų ar išvadų, neatsižvelgiant į EB 233 straipsnyje įtvirtintą bendrą institucijos, kurios aktas buvo panaikintas, pareigą imtis būtinų priemonių sprendimui dėl panaikinimo įvykdyti.

(žr. 21 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 28 d. Sprendimo Meister prieš VRDT, T‑76/03, Rink. VT p. I‑A‑325 ir II‑1477, 38 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gegužės 16 d. Nutarties Voigt prieš Komisiją, F‑55/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑15 ir II‑A‑1‑51, 23 ir 25 punktai.

2.      Nė vienoje Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo nuostatoje nenumatyta, kad jis visas nebetaikomas po 2006 m. balandžio 30 d. Iš tikrųjų laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d. ribojamas tik kai kurių konkrečių minėto priedo nuostatų galiojimas. Kadangi taip nenurodyta Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnio atžvilgiu, minėta nuostata neturėtų būti priskiriama šiai nuostatų grupei ir neturėtų būti taikytina tik minėtu laikotarpiu, net ir atsižvelgiant į minėto priedo 12 straipsnio 2 dalį.

(žr. 31 ir 32 punktus)

3.      Pagrindas, kuris yra pagrįstas, tačiau negali lemti skundžiamo sprendimo panaikinimo, turi būti laikomas netinkamu.

(žr. 41 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2000 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo EFMA prieš Tarybą, C‑46/98 P, Rink. p. I‑7079, 37 ir 38 punktai.