SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
(drugi senat)

z dne 17. septembra 2009


Zadeva F-121/07


Guido Strack

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Procesne napake – Ugovor nedopustnosti in nepristojnosti – Postopek z zamudno sodbo“

Predmet:      Komisija je v zvezi s tožbo, ki jo je 22. oktobra 2007 na podlagi členov 236 ES in 152 AE vložil G. Strack, z ločenim aktom na podlagi členov 76 in 78 Poslovnika vložila ugovor nedopustnosti in nepristojnosti zoper navedeno tožbo.

Odločitev:      Predlog Komisije za odločanje o nedopustnosti tožbe in nepristojnosti Sodišča za uslužbence je dopusten. Predlog tožeče stranke za izdajo zamudne sodbe je zavrnjen. Predlog Komisije za odločanje o nedopustnosti tožbe in nepristojnosti Sodišča za uslužbence je združen z odločanjem po temelju. Odločitev o stroških se pridrži.


Povzetek


1.      Postopek – Dopustnost postopkovnih aktov – Presoja ob vložitvi akta – Rok za predložitev ugovora nedopustnosti

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 114; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 78; Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))

2.      Postopek – Dopustnost postopkovnih aktov – Predložitev ugovora nedopustnosti po doseženem podaljšanju roka za vložitev odgovora na tožbo – Dopustnost

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 39 in 78)


1.      Če tožena stranka na podlagi člena 78 Poslovnika Sodišča za uslužbence vloži ugovor nedopustnosti zoper tožbo, ki je vložena pred začetkom veljavnosti navedenega poslovnika in za katero veljajo določbe Poslovnika Sodišče prve stopnje v skladu s členom 3(4) Sklepa 2004/752 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije, je treba za vložitev ugovora nedopustnosti upoštevati rok v skladu s poslovnikom, ki je veljal na datum vročitve tožbe. Poleg tega začne predpisani rok za vložitev ugovora nedopustnosti teči z navedeno vročitvijo, ne glede na to, ali gre za področje uporabe člena 114 Poslovnika Splošnega sodišča ali člena 78 Poslovnika Sodišča za uslužbence.

(Glej točke 10, 13 in 16.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 22. maj 2008, Daskalakis proti Komisiji, F-107/07, še neobjavljen v ZOdl. JU, točka 25.


2.      Če je Sodišče za uslužbence ugodilo predlogu tožene stranke za podaljšanje roka za vložitev odgovora na tožbo, na podlagi tega, da se navedena stranka odloči za vložitev ugovora nedopustnosti v skladu s členom 78 Poslovnika Sodišča za uslužbence namesto za vložitev odgovora na tožbo z vsebinsko analizo zadeve, niti ni mogoče izpodbijati skladnosti njenega predloga za podaljšanje z upoštevnimi določbami navedenega poslovnika niti ni mogoče sklepati, da je navedeni predlog zloraben.

Sodišče za uslužbence je namreč z odobritvijo podaljšanega roka za vložitev odgovora na tožbo pred iztekom roka iz člena 78 navedenega poslovnika za vložitev ugovora nedopustnosti implicitno privolilo, da lahko tožena stranka v podaljšanem predpisanem roku z ločenim aktom vloži ugovor nedopustnosti ali odgovor na tožbo. Čeprav v zvezi s tem drži, da nobena izrecna določba ne določa možnosti za podaljšanje roka iz člena 78, iz tega ni mogoče sklepati, da stranka – če je podaljšanje nastopilo pred iztekom navedenega roka – ne bi mogla z ločenim aktom vložiti ugovora nedopustnosti pred iztekom podaljšanega roka.

(Glej točki 18 in 20.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 10. julij 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale proti Komisiji, T-387/00, Recueil, str. II-3031, točka 35.