UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 29. septembra 2009

Vec F‑64/09

Kay Labate

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania – Choroba z povolania – Žaloba na nečinnosť – Nedostatok právomoci Súdu pre verejnú službu – Postúpenie Súdu prvého stupňa“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 232 ES, ktorou K. Labate navrhuje najmä: konštatovať protiprávnosť nečinnosti Komisie v zmysle článku 232 ES, zaviazať Komisiu na prijatie opatrení na dosiahnutie súladu s uznesením Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 1. februára 2008, Labate/Komisia (F‑77/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000), priznať prejednávanej veci primerané prednostné zaobchádzanie a vydať rozsudok do šiestich týždňov, prijať iné alebo ďalšie opatrenia, ktoré Súd prvého stupňa považuje za potrebné, ako aj zaviazať Komisiu na náhradu trov konania

Rozhodnutie: Žaloba zapísaná pod číslom F‑64/09, Labate/Komisia, sa postupuje Súdu prvého stupňa. O trovách konania na tomto stupni sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Žaloba na nečinnosť – Nedostatok právomoci Súdu pre verejnú službu

(Články 232 ES a 236 ES; služobný poriadok úradníkov, článok 91)

Žaloba, ktorá nesmeruje k zrušeniu aktu spôsobujúceho ujmu, ale k prijatiu súdom rozhodnutia, že inštitúcia sa protiprávne dopustila nečinnosti, čomu predchádzala výzva podľa článku 232 ES zaslaná danej inštitúcii, aby konala, a ktorá sa zjavne javí ako žaloba založená na článku 232 ES, je žalobou na nečinnosť, ktorá podľa článku 225 ods. 1 prvého pododseku ES a článku 51 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora patrí do právomoci Súdu prvého stupňa.

Tento záver nespochybňuje ani skutočnosť, že príslušný spor vychádza z pracovnoprávneho vzťahu medzi inštitúciou a osobou, na ktorú sa vzťahuje služobný poriadok, takže sa pohybuje v oblasti pôsobnosti článku 236 ES.

O otázke, či je v takomto spore žalobca oprávnený podať žalobu na nečinnosť, hoci podľa článkov 90 a 91 služobného poriadku má možnosť napadnúť nečinnosť administratívy žalobou smerujúce proti implicitnému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti, môže rozhodnúť len súd príslušný rozhodovať o žalobách na nečinnosť, čo je Súd prvého stupňa, a nie Súd pre verejnú službu.

(pozri body 20 – 23)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. júla 2009, Marcuccio/Komisia, T‑176/04 DEP, neuverejnený v Zbierke, body 23 až 27; 9. júla 2009, Infeurope/Komisia, T‑176/08, neuverejnený v Zbierke, body 36 až 40