VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2009

Asia F-85/08

Pietro Notarnicola

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Koeajan päätteeksi laadittava kertomus – Määräajat – Irtisanominen koeajan päättyessä – Perustelut – Ilmeinen arviointivirhe

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Notarnicola vaatii kumoamaan 16.7.2008 tehdyn tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin päätöksen, jolla on vahvistettu henkilöstöhallinnosta, tietotekniikasta ja televiestinnästä vastaavan johtajan 5.3.2008 tekemä päätös hänen irtisanomisestaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika

(Henkilöstösääntöjen 34 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artikla)

2.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artikla)

3.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Koeaika – Irtisanomispäätös koeajan päättyessä

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 34 artiklan tarkoituksena on taata asianomaiselle oikeus esittää mahdolliset huomautuksensa nimittävälle viranomaiselle ja varmistaa, että tämä viranomainen ottaa nämä huomautukset huomioon. Myös muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artiklalla on katsottava olevan tämä tarkoitus.

Kun koeajalla oleva sopimussuhteinen toimihenkilö on voinut esittää hallinnolle kantansa arvioijan arvioinneista, koeajan päättyessä laadittavan kertomuksen viivästyminen, joka on sääntöjenvastaista muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen nimenomaisten vaatimusten perusteella, ei – niin valitettavaa kuin se onkin – voi kyseenalaistaa kertomuksen tai mahdollisen irtisanomispäätöksen pätevyyttä.

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika, jonka mukaisesti arvioijan on toimitettava koeajalla olevalle toimihenkilölle koeaikaa koskeva kertomus viimeistään kuukausi ennen koeajan päättymistä, ei ole irtisanomisaika, vaan sen tarkoituksena on varmistaa, että toimihenkilö voi esittää huomautuksensa ennen kuin toimielin tekee päätöksen asianomaisen palveluksessa pitämisestä tai pitämättä jättämisestä ajankohtana, joka mahdollisuuksien mukaan osuu yhteen koeajan päättymisen kanssa.

(ks. 31–33 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 10/72 ja 47/72, Di Pillo v. komissio, 12.7.1973 (Kok., s. 763, 16 kohta); asia 175/80, Tither v. komissio, 8.10.1981 (Kok., s. 2345, 13 kohta) ja asia 98/81, Munk v. komissio, 25.3.1982 (Kok., s. 1155, 8 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑26/91, Kupka-Floridi v. TSK, 1.4.1992 (Kok., s. II‑1615, 20 kohta); asia T‑96/95, Rozand-Lambiotte v. komissio, 5.3.1997 (Kok. H., s. I‑A‑35 ja II‑97, 68 kohta) ja asia T‑98/98, Trigari-Venturin v. käännöskeskus, 21.9.1999 (Kok. H., s. I‑A‑159 ja II‑821, 57 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑112/06, Krcova v. yhteisöjen tuomioistuin, 18.10.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 33 ja 35 kohta)

2.      Vaikka muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artiklassa ei säädetä siitä, kun koeajalla oleva henkilö on toimittanut kirjalliset huomautuksensa arvioijan hänen ammattikelpoisuudestaan tekemästä arvioinnista, ehdotonta määräaikaa, jossa työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös tämän palveluksessa pitämisestä tai irtisanomisesta, kyseisen viranomaisen päätös asianomaisen palveluksessa pitämisestä on tehtävä ajankohtana, joka mahdollisuuksien mukaan osuu yhteen koeajan päättymisen kanssa.

(ks. 43 ja 44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Trigari-Venturin v. käännöskeskus, 74 kohta

3.      Päätös olla vakinaistamatta koeajalla olevaa virkamiestä eroaa luonteeltaan virkaan nimitetyn vakinaisen virkamiehen varsinaisesta irtisanomisesta. Kun tässä viimeksi mainitussa tapauksessa on tutkittava huolella vakinaisen palvelussuhteen päättämiseen oikeuttavat perusteet, koeajalla olevien henkilöiden vakinaistamista koskevissa päätöksissä tutkimuksen on oltava kokonaisvaltaista ja koskettava sitä, onko koeaikana tullut esille useita myönteisiä seikkoja, jotka osoittavat koeajalla olevan henkilön vakinaistamisen olevan yksikön edun mukaista.

Sama pätee muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artiklaan, sillä päätös olla pitämättä sopimussuhteista toimihenkilöä palveluksessa koeajan päättyessä (tai koeaikana) eroaa niin ikään luonteeltaan sellaisen toimihenkilön irtisanomisesta, jonka työsuhde on etukäteen vahvistettu koeajan päättyessä laaditun myönteisen kertomuksen perusteella. Kuten vakinaistamista tai vakinaistamatta jättämistä koskevan päätöksen osalta, päätös pitää tai olla pitämättä toimihenkilö palveluksessa edellyttää koeaikaa koskevaa kokonaisvaltaista tutkimusta, jonka perusteella voidaan todeta, onko esille tullut useita myönteisiä seikkoja, jotka osoittavat toimihenkilön palveluksessa pitämisen olevan yksikön edun mukaista.

Hallinnolla on laaja harkintavalta sen arvioidessa virkamiehen tai koeajalla olevan henkilön soveltuvuutta ja suorituksia yksikön edun kannalta. Virkamiestuomioistuimen asiana ei näin ollen ole korvata omalla arvioinnillaan toimielinten arviointia koeajan lopputuloksesta ja ehdokkaan soveltuvuudesta lopullista nimitystä varten tai hänen sopimuksensa vahvistamiseksi yhteisön julkishallinnossa, vaan sen valvonta rajoittuu sen tutkimiseen, ettei ilmeistä arviointivirhettä ole tehty tai ettei harkintavaltaa ole käytetty väärin.

(ks. 70–72 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia Munk v. komissio, 16 kohta; asia 290/82, Tréfois v. yhteisöjen tuomioistuin, 17.11.1983 (Kok., s. 3751, 24, 25 ja 29 kohta); asia 347/82, Alvarez v. parlamentti, 5.4.1984 (Kok., s. 1847, 16 kohta) ja asia 3/84, Patrinos v. TSK, 15.5.1985 (Kok., s. 1421, 13 ja 25 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Kupka-Floridi v. TSK, 52 kohta; em. asia Rozand-Lambiotte v. komissio, 112 ja 113 kohta ja yhdistetyt asiat T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 ja T‑69/01, Tralli v. EKP, 27.6.2002 (Kok. H., s. I‑A‑97 ja II‑453, 76 kohta)

Virkamiestuomioistuin: em. asia Krcova v. yhteisöjen tuomioistuin, 62 kohta