SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 20. maja 2009

Zadeva F-73/08

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Zdravstveno zavarovanje – Zavrnitev zahtevkov za povrnitev stroškov zdravljenja“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Marcuccio predlaga predvsem, prvič, naj se razglasi ničnost zavrnitve zaradi molka Komisije, s katerim so bili zavrnjeni na eni strani njegova zahtevka z dne 27. in 30. junija 2007 za povrnitev običajnega deleža različnih stroškov zdravljenja in na drugi strani njegova zahtevka z dne 29. junija in 2. julija 2007 za „dodatno“ povrnitev, to je za stoodstotno povrnitev istih stroškov zdravljenja, drugič, naj se razglasi ničnost izrecne odločbe Komisije z dne 29. aprila 2008, s katero so bile zavrnjene njegove pritožbe zoper navedene odločbe, tretjič, naj se Komisiji naloži, da mu iz naslova stoodstotne povrnitve teh stroškov plača 4.747,29 EUR ali kateri koli drug znesek, ki ga bo Sodišče za uslužbence iz tega naslova določilo kot pravičnega in primernega, povečan za desetodstotne letne obresti z letno kapitalizacijo od 1. novembra 2007.

Odločitev:      Tožba se delno zavrne kot očitno pravno neutemeljena in delno zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.


Povzetek

1.      Uradniki – Odločba, ki posega v položaj – Obveznost obrazložitve – Obseg – Zahtevek za povrnitev stroškov zdravljenja

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 25, drugi odstavek)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Potrdilni akt

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 72(1), 90 in 91)

1.      Odločba o zavrnitvi zahtevka za povrnitev stroškov zdravljenja je zadostno obrazložena, ko je uradnik obveščen o tem, kako je bil njegov zahtevek obravnavan, ter o dejanskih in pravnih razlogih, ki utemeljujejo izterjavo s strani sistema zdravstvenega zavarovanja Evropskih skupnosti, čeprav ta uradnik ni bil naslovnik vseh obračunov, ki jih je izdal oddelek za izplačila. Okoliščina, da uradnik ni vedel za obstoj takih obračunov, preden je bil uradno obveščen o zavrnilni odločbi, ne vpliva na zakonitost odločbe.

Poleg tega bi bilo treba tako zavrnilno odločbo v vsakem primeru, tudi če bi bila nezadostno obrazložena, analizirati, kot da vsebuje vsaj začetek obrazložitve, ki instituciji omogoča, da v postopku navede dodatne informacije in izpolni obveznost obrazložitve.

(Glej točke 51, 52 in 54.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 20. september 1990, Hanning proti Parlamentu, T‑37/89, Recueil, str. II‑463, točki 41 in 44.

2.      Dejstvo, da odločba o zavrnitvi zahtevka za stoodstotno povrnitev stroškov zdravljenja ne vsebuje nobenega novega elementa v primerjavi z enakim zahtevkom, ki je bil že zavrnjen in je bil predmet tožbe pred sodiščem Skupnosti, ne spremeni pravnega položaja tožeče stranke in torej ni akt, ki posega v položaj, v smislu členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov.

Tudi če je tako odločbo mogoče analizirati kot akt, ki potrjuje prvo odločbo, tako da jo je mogoče zamenjati s prvo odločbo, in lahko tako posega v položaj, bi moralo sodišče Skupnosti, ki odloča o tožbi zoper to odločbo, po uradni dolžnosti ugotoviti, da sta stranki v sporu isti, da je predmet tožbe isti in da tožba temelji na istih razlogih. V takih okoliščinah bi bila tožba predmet ugovora litispendence in torej očitno nedopustna.

(Glej točki 60 in 61.)

Napotitev na:

Sodišče: 17. maj 1973, Perinciolo proti Svetu, združeni zadevi 58/72 in 75/72, Recueil, str. 511, točke od 3 do 5; 19. september 1985, Hoogovens Groep proti Komisiji, združeni zadevi 172/83 in 226/83, Recueil, str. 2831, točka 9;

Sodišče prve stopnje: 14. junij 2007, Landtag Schleswig‑Holstein proti Komisiji, T-68/07, neobjavljena v ZOdl., točka 16; 9. julij 2008, Marcuccio proti Komisiji, združeni zadevi T‑296/05 in T‑408/05, neobjavljen v ZOdl., točke od 47 do 49; 9. september 2008, Marcuccio proti Komisiji, T‑143/08, ZOdl. JU, str. I-A-2-0000 in II-A-2-0000, točke od 39 do 41; 9 september 2008, Marcuccio proti Komisiji, T‑144/08, ZOdl. JU, str. I-A-2-0000 in II-A-2-0000, točke od 32 do 34;

Sodišče za uslužbence: 25. januar 2008, Duyster proti Komisiji, F-80/06, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 52.