VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä huhtikuuta 2009

Asia F-115/07

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz ja Lidia Noworyta

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Ylityötuntien kiinteämääräinen korvaus – Henkilöstösääntöjen liitteessä VI oleva 3 artikla – Henkilöstösääntöjen 56 artikla – Ylityötuntien kiinteämääräistä korvausta koskevat sisäiset säännöt – Ylityötuntien korvaamista koskevat sisäiset säännöt – Yhdenvertainen kohtelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz ja Lidia Noworyta vaativat yhtäältä toteamaan lainvastaiseksi parlamentin pääsihteerin henkilöstösääntöjen liitteessä VI olevan 3 artiklan nojalla hyväksymien ylityötuntien kiinteämääräistä korvausta koskevien sisäisten sääntöjen 1 artiklan ja toisaalta kumoamaan parlamentin 13.11.2006 tekemän implisiittisen päätöksen Balieu-Steinmetzin 13.7.2006 tekemän vaatimuksen hylkäämisestä sekä parlamentin 18.12.2006 tekemän päätöksen Noworytan 5.7.2006 tekemän vaatimuksen hylkäämisestä; vaatimukset koskevat edellä mainittujen kiinteämääräisten korvausten maksamista.

Ratkaisu: Parlamentin 13.11.2006 tekemä implisiittinen päätös Balieu-Steinmetzin 13.7.2006 tekemän vaatimuksen hylkäämisestä sekä parlamentin 18.12.2006 tekemä päätös Noworytan 5.7.2006 tekemän vaatimuksen hylkäämisestä kumotaan. Parlamentti vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kanne yleisesti sovellettavasta toimenpiteestä

(EY 236 artikla; henkilöstösääntöjen 90 artikla)

2.      Virkamiehet – Yhdenvertainen kohtelu – Rajat – Lainvastaisesti myönnetty etu – Kieltäytyminen myöntämästä kiinteämääräistä korvausta virkamiehelle siitä huolimatta, että kyseistä korvausta saavat muut vastaavassa tilanteessa olevat virkamiehet

1.      Virkamiestuomioistuimella ei ole toimivaltaa ratkaista vaatimuksia, joilla pyritään suoranaisesti siihen, että henkilöstösääntöjen säännöksen kaltainen yleisesti sovellettava säännös todettaisiin lainvastaiseksi.

(ks. 20 kohta)

2.      Toimielimen päätös, jolla kieltäydytään myöntämästä kiinteämääräistä korvausta virkamiehelle, vaikka muut vastaavassa tilanteessa olevat virkamiehet saavat sitä, ja joka perustuu siihen, että tämän korvauksen maksaminen viimeksi mainituille on lainvastaista, loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta silloin, kun kyseinen toimielin ei voi riittävästi osoittaa, että tämän korvauksen maksamiselta näille virkamiehille puuttuu oikeudellinen perusta, koska yhteisön toimielinten toimia koskee muutoin laillisuusolettama.

(ks. 28–30, 32, 36 ja 42 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 188/83, Witte v. parlamentti, 9.10.1984 (Kok., s. 3465, 13–15 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑30/90, Zoder v. parlamentti, 14.5.1991 (Kok., s. II‑207, 26 kohta); asia T‑272/94, Brulant v. parlamentti, 19.11.1996 (Kok. H., s. I‑A‑513 ja II‑1397, 35 kohta); asia T‑22/99, Rose v. komissio, 22.2.2000 (Kok. H., s. I‑A‑27 ja II‑115, 39 kohta); asia T‑157/99, Griesel v. neuvosto, 13.7.2000 (Kok. H., s. I‑A‑151 ja II‑699, 25 kohta); asia T‑65/02, Chetaud v. parlamentti, 8.7.2003, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; asia T‑120/04, Peróxidos Orgánicos v. komissio, 16.11.2006 (Kok., s. II‑4441, 77 kohta) ja asia T‑379/04, J v. komissio, 30.11.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑313 ja II‑A‑2‑1575, 79 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F-4/07, Skoulidi v. komissio, 21.2.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 81 kohta)