POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Sprawa F-30/07

Lidia Noworyta

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Umorzenie postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której L. Noworyta żąda stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu z dnia 28 kwietnia 2006 r. nieuwzględniającej wniosku jej przełożonego z dnia 20 października 2005 r. i zawierającej odmowę przyznania skarżącej dodatku ryczałtowego za godziny nadliczbowe w rozumieniu art. 3 załącznika VI do regulaminu pracowniczego; zamiennie, zamiast wypłacenia wspomnianego dodatku, skarżąca żąda wypłacenia dowolnego innego dodatku, czy to na podstawie art. 56a, czy to art. 56b regulaminu pracowniczego.

Orzeczenie: Sprawa F‑30/07 Noworyta przeciwko Parlamentowi zostaje umorzona i wykreślona z rejestru Sądu. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Postępowanie – Zaspokojenie roszczenia skarżącego po tym, jak wniósł on skargę (regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 75)

Sąd wspólnotowy może ocenić, w zależności od okoliczności danego przypadku, czy prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości uzasadnia oddalenie skargi o stwierdzenie nieważności co do istoty, lub analogicznie, stwierdzenie, że skarga stała się bezprzedmiotowa i że należy umorzyć postępowanie w przedmiocie zasadności skargi, nie orzekając wcześniej w przedmiocie zarzutu niedopuszczalności podniesionego przez stronę pozwaną.

Odnosi się to również do sytuacji, w której Sąd orzekł już co do istoty w poprzedniej sprawie na korzyść skarżącego w zawisłej sprawie, a podczas rozprawy, w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sąd w ramach tej drugiej ze spraw, strony oświadczyły, że jeżeli skarga w pierwszej sprawie zostanie uznana za dopuszczalną i Sąd wyda orzeczenie co do istoty, nie ma powodu, by orzekał w drugiej sprawie.

(zob. pkt 5–8)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑23/00 P Rada przeciwko Boehringer, 26 lutego 2002 r., Rec. s. I‑1873, pkt 51, 52; sprawa C‑233/02 Francja przeciwko Komisji, 23 marca 2004 r., Rec. s. I‑2759, pkt 26

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑171/02 Regione autonoma della Sardegna przeciwko Komisji, 15 czerwca 2005 r., Zb.Orz. s. II‑2123, pkt 155

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑134/06 Bordini przeciwko Komisji, 8 kwietnia 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 56; sprawa F‑115/07 Balieu-Steinmetz i Noworyta przeciwko Parlamentowi, 28 kwietnia 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000