ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 18ης Φεβρουαρίου 2009

Υπόθεση F-42/08

Luigi Marcuccio

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αγωγή αποζημιώσεως – Μη τήρηση της εύλογης προθεσμίας για την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως – Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, κατ’ ουσίαν, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη λόγω της αποστολής σε αυτόν υπηρεσιακού σημειώματος από αριθμό τηλεφωνικής συνδέσεως που δεν θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει.

Απόφαση: Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο προσφεύγων-ενάγων καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Αγωγή – Προθεσμίες – Αίτημα αποζημιώσεως απευθυνόμενο σε θεσμικό όργανο – Τήρηση εύλογης προθεσμίας

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 46· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 90)

Στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό εναπόκειται να υποβάλουν εντός εύλογης προθεσμίας ενώπιον του κοινοτικού οργάνου οποιοδήποτε αίτημα περί αποκαταστάσεως εκ μέρους της Κοινότητας ζημίας καταλογιστέας σ’ αυτήν, τούτο δε από του χρονικού σημείου κατά το οποίο έλαβαν γνώση του ζημιογόνου γι’ αυτούς γεγονότος. Ο εύλογος χαρακτήρας της προθεσμίας πρέπει να εκτιμάται αναλόγως των ιδιαίτερων περιστάσεων κάθε υποθέσεως και, ιδίως, του διακυβεύματος της διαφοράς για τον ενδιαφερόμενο, της περιπλοκότητας της υποθέσεως και της συμπεριφοράς των διαδίκων.

Συναφώς, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ως συγκριτικό σημείο αναφοράς η πενταετής προθεσμία παραγραφής η οποία προβλέπεται για τις αγωγές λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης βάσει του άρθρου 46 του Οργανισμού του Δικαστηρίου. Πάντως, η πενταετής προθεσμία δεν αποτελεί αυστηρό και απαραβίαστο όριο συνεπαγόμενο το παραδεκτό των προ της παρελεύσεώς της υποβαλλομένων αιτημάτων, ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε μέχρι ο προσφεύγων-ενάγων να υποβάλει το αίτημά του ενώπιον της διοικήσεως και ανεξαρτήτως των περιστάσεων της προκειμένης υποθέσεως.

(βλ. σκέψεις 19 έως 22)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 5 Οκτωβρίου 2004, T-144/02, Eagle κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. II‑3381, σκέψεις 65 και 66

ΔΔΔ: 1η Φεβρουαρίου 2007, F-125/05, Τσαρνάβας κατά Επιτροπής, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 76 και 77