SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 10. marca 2009

Zadeva F-106/07

Stavros Giaprakis

proti

Odboru regij Evropske unije

„Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Prenos dela osebnih prejemkov zunaj države zaposlitve – Člen 17(2)(b) Priloge VII k prejšnjim kadrovskim predpisom – Stanovanjskovarčevalni račun – Povračilo neupravičeno plačanih zneskov – Pogoji – Nepravilnost pri prenosih – Očitnost nepravilnosti“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero S. Giaprakis v bistvu predlaga, po eni strani, naj se razglasi ničnost odločbe Odbora regij z dne 21. novembra 2006 o vračilu na podlagi člena 85 Kadrovskih predpisov zneskov, ki so mu bili izplačani na podlagi korekcijskega koeficienta za del osebnih prejemkov, prenesenih v Francijo od aprila 2004 do maja 2005, v višini 1246,06 EUR in, po drugi strani, naj se Odboru regij naloži, da mu povrne znesek 1246,06 EUR, ki je bil odštet od njegove plače, in mu, nazadnje, plača 1000 EUR kot nadomestilo za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpel zaradi zgoraj navedene odločbe z dne 21. novembra 2006.

Odločitev:      Odločba Odbora regij z dne 21. novembra 2006, s katerim je bilo naloženo vračilo zneskov, izračunanih na podlagi korekcijskega koeficienta za del osebnih prejemkov tožeče stranke, prenesenih v Francijo od aprila 2004 do junija 2005, v višini 1246,06 EUR, se razglasi za nično. Odboru regij se naloži povrnitev zneska tožeči stranki v višini 1246,06 EUR skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od datuma vračila do popolnega plačila, izračunanimi po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnem obdobju, povišane za dve odstotni točki. V preostalem se tožba zavrne. Odboru regij se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Obvestilo uprave zadevni osebi, da namerava začeti postopek vračila neupravičeno plačanih zneskov, ker ta oseba ni predložila zadovoljivega pojasnila ali dodatnega dokazila

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Povračilo neupravičeno plačanih zneskov – Pogoji – Očitna nezakonitost plačila – Poznavanje s strani zadevne osebe – Prenos dela osebnih prejemkov uradnika zunaj države zaposlitve na stanovanjskovarčevalni račun

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 85; Priloga VII, člen 17(2))

3.      Uradniki – Pravno sredstvo – Neomejena pristojnost – Povrnitev premoženjske škode, ki je uradniku nastala zaradi nezakonitega vračila zneska

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(1))

1.      Obvestila uprave, s katerim je uradnika obvestila, da namerava začeti postopek vračila nekaterih neupravičeno plačanih zneskov zaradi neobstoja zadovoljivega pojasnila ali dodatnega dokazila, ki bi ga ta lahko predložil, in v katerem ni navedla zneska morebitnega vračila niti načina izterjave, ni mogoče obravnavati kot akt, ki posega v položaj uradnika, saj ne vpliva neposredno in takoj na njegove interese, s tem ko bistveno spreminjajo njegov pravni položaj, in ni dokončno stališče uprave. Poleg tega tako obvestilo zadevni osebi nikakor ne omogoča, da presodi smotrnost izpodbijanja tega obvestila z vložitvijo pritožbe na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov.

(Glej točki 45 in 46.)

2.      Iz člena 85 Kadrovskih predpisov izhaja, da je vračilo neupravičeno plačanih zneskov odvisno od dveh kumulativnih pogojev, od katerih je prvi nezakonitost plačila, ki ga želi uprava izterjati, drugi pa poznavanje te nepravilnosti s strani uradnika ali ugotovitev, da je bila zadevna nepravilnost tako očitna, da ni mogoče, da uradnik ne bi vedel zanjo.

Tudi ob predpostavki, da se člen 17(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom v različici, ki je veljala pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki uradniku omogoča, da del svojih osebnih prejemkov prenese zunaj države zaposlitve za pokrivanje stroškov, zlasti za obveznosti, ki jih uradnik dokazano redno prevzema zunaj države sedeža njegove institucije ali zunaj države, v kateri dela, ne uporablja, ko je prenos namenjen za vplačilo na stanovanjskovarčevalni račun, ki je kot tak priznan v zakonodaji države članice, nepravilnost takega nakazila ni tako očitna, da ne bi bilo mogoče, da uradnik ne bi vedel zanjo, zlasti kadar besedilo veljavnih aktov ne daje nobenega jasnega in nedvoumnega odgovora na vprašanje uporabe te določbe za tak prenos in je lahko zadevna oseba iz ravnanja pristojnih služb razumno sklepala, da so naklonjene tej uporabi.

(Glej točke 58, 68, 69, 72 in 74.)

3.      Sodišče Skupnosti za uslužbence, ki ima neomejeno pristojnost v finančnih sporih, je pristojno, da za povrnitev premoženjske škode odredi, da se tožeči stranki povrne znesek, ki ga je uprava neupravičeno izterjala, povečan za zamudne obresti od datuma izterjave do datuma dejanskega plačila.

(Glej točki 81 in 82.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 18. september 2002, Puente Martín proti Komisiji, T‑29/01, RecFP, str. I‑A‑157 in II‑833, točka 88; 9. julij 2003, Efthymiou proti Komisiji, T‑22/01, RecFP, str. I‑A‑177 in II‑891, točka 45;

Sodišče za uslužbence: 16. januar 2007, Borbély proti Komisiji, F‑126/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 73.