Жалба, подадена на 5 януари 2017 г. от ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 27 април 2016 г. по дело T-154/14, ANKO/Европейска комисия

(Дело C-6/17 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (представител: Stavroula Paliou, avvocato)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Жалбоподателят моли Съда на Европейския съюз:

да отмени решение на Общия съд от 27 април 2016 г. по дело T-154/14 и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане по същество;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят обжалва решението, постановено от Общия съд на 27 април 2016 г. по дело T-154/14, както твърди, че то съдържа правни констатации, които нарушават разпоредби на правото на Съюза.

Според жалбоподателя обжалваното съдебно решение трябва да се отмени:

i)    на първо място, що се отнася до приложимите материалноправни разпоредби, на основания, свързани с грешки при прилагането на правото и процесуални нарушения, засягащи мотивите на обжалваното решение.

ii)    на второ място, на основания, свързани с грешки при прилагането на правото, що се отнася до разпоредбите, които уреждат предмета и тежестта на доказване във връзка с жалбата, и до разпределението на доказателствената тежест във връзка с насрещната жалба.

В този контекст, основанията за обжалване са следните:

I. Във връзка с грешките при прилагането на правото и процесуалните нарушения:

1)    Първо основание за обжалване: явна непълнота на мотивите.

2)    Второ основание за обжалване: грешки при прилагането на правото и противоречиви мотиви.

II.    Във връзка с грешките при прилагането на правото и с разпоредбите, които уреждат предмета и тежестта на доказване:

3)    Трето основание за обжалване: грешки при прилагането на правото във връзка с предмета и тежестта на доказване по отношение на жалбата.

4)    Четвърто основание за обжалване: грешки при прилагането на правото във връзка с разпределението на тежестта на доказване по отношение на насрещната жалба на Комисията.

____________