Преюдициално запитване от Svea hovrätt (Швеция), постъпило на 21 септември 2017 г. — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

(Дело C-554/17)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea hovrätt

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rebecka Jonsson

Ответник: Société du Journal L’Est Républicain

Преюдициални въпроси

Представлява ли член 16 от Регламент (ЕО) № 861/20071 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес пречка пред прилагането на национална разпоредба, съгласно която, когато в производството са направени няколко иска или когато иск е уважен частично, може разноските по делото да не се присъждат или да се присъдят частично в зависимост от това дали исковете са частично уважени или частично отхвърлени?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, как конкретно следва да се тълкува изразът „страната, загубила делото“ в член 16 от Регламента?

____________

1 ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1