Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 28 ноември 2017 г. — Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-672/17)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Ищец/Жалбоподател: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Допускат ли принципът на неутралност и член 90 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 г. национално законодателство като съдържащото се в член 78, параграф 11 от Кодекса за ДДС, тълкувано в смисъл, че не се допуска корекция на данъка в случаите на неплащане, преди да е съобщено анулирането на данъка на купувача на стоката или услугата, който е данъчнозадължено лице с цел корекция на първоначално направеното приспадане?

При утвърдителен отговор, допускат ли принципът на неутралност и член 90 от Директива 2006/112/ЕО национално законодателство като съдържащото се в член 78, параграф 11 от Кодекса за ДДС, тълкувано в смисъл, че не се допуска корекция на данъка в случаите на неплащане, когато съобщението за анулиране на данъка до купувача на стоката или услугата, който е данъчнозадължено лице, не е направено в срока за приспадане на данъка, предвиден в член 98, параграф 2 от Кодекса за ДДС?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 2006, L 347, стр. 1)