Žaloba podaná dne 13. října 2017 – Evropská komise v. Slovinská republika

(Věc C-594/17)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Flynn, G. von Rintelen, M. Žebre)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Slovinská republika tím, že do 31. prosince 2013 nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41), nebo v každém případě tím, že nesdělila znění těchto předpisů Komisi, nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice;

uložit Slovinské republice na základě čl. 260 odst. 3 SFEU zaplacení penále ve výši EUR 7 099,20 denně od data vydání rozsudku v této věci;

uložit Slovinské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států měla Slovinská republika přijmout a zveřejnit do 31. prosince 2013 všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Jelikož Slovinská republika před uplynutím této lhůty Komisi nesdělila, že všechny výše uvedené právní a správní předpisy byly provedeny, uvedený orgán se rozhodl podat žalobu k Soudnímu dvoru.

Komise se svou žalobou domáhá, aby Soudní dvůr uložil Slovinské republice zaplacení penále ve výši EUR 7 099,20 denně. Pro účely výpočtu této částky zohlednila Komise závažnost a délku trvání porušení unijního práva, jakož i odrazující účinek ve vztahu k platební schopnosti dotyčného členského státu, tj. Slovinské republiky.

____________