Žaloba podaná dne 18. ledna 2018 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-36/18)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: D. Triantafyllou, M. Morales Puerta a G. von Rintelen)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Řecká republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor1 , nebo v každém případě tím, že o uvedených předpisech neuvědomila Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 15 této směrnice.

uložil Řecké republice penále ve výši 31 416 eur za den ode dne vyhlášení rozsudku Soudního dvora.

uložil Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle článku 15 směrnice měly členské státy provést směrnici o rámci pro územní plánování námořních prostor do svého vnitrostátního právního řádu do 18. září 2016 a měly o tom uvědomit Komisi. Nicméně Komise od Řecké republiky neobdržela odpověď ani na výzvu dopisem, ani na zaslané odůvodněné stanovisko, a proto navrhuje, aby bylo konstatováno nesplnění povinnosti spočívající v neuvedení ustanovení vnitrostátního práva do souladu se směrnicí ve smyslu článku 258 SFEU.

Pro zavedení postupů, na základě nichž mohou orgány každého členského státu v rámci svých pravomocí posuzovat a organizovat lidskou činnost v námořních oblastech, aby dosáhly ekologických, ekonomických a sociálních cílů, Komise v souladu s publikovaným sdělením o uplatňování čl. 260 odst. 3 SFEU 2 zároveň navrhuje uložení penále ve výši 31 416 eur za den, a to se zohledněním zejména závažnosti nesplnění povinnosti (tj. zohlednění cílů směrnice, které se týkají společné rybářské politiky, námořní dopravy, zachování a ochrany životního prostředí a energie, ale též dopadu na dotčené hospodářské subjekty).

____________

1 Úř. věst 2014, L 25,s. 135.

2 Úř. věst 2011, C 12,s. 1.