Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. december 2014 – The Queen, på vegne af: Sean Ambrose McCarthy, Helen– The Queen, på vegne af: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez og Natasha Caley McCarthy Rodriguez mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Administrative Court) – Det Forenede Kongerige)(Sag C-202/13) (Unionsborgerskab – direktiv 2004/38/EF – unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på en medlemsstats område – ret til indrejse – tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger, og som er i besiddels

(Administrative

Court) – Det Forenede Kongerige)(Sag C-202/13) (Unionsborgerskab – direktiv 2004/38/EF – unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på en medlemsstats område – ret til indrejse – tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger, og som er i besiddelse af et opholdskort udstedt af en medlemsstat – national lovgivning, hvorefter indrejsen på det n

ationale o

mråde er be

tinget af forudgående opnåelse af en indrejsetilladelse – artikel 35 i direktiv 200

4/38/EF – artikel 1

i protokol (nr. 20) om anvendelse af visse aspekter af artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på Det Foren

alpræventive formål at pålægge en unionsborgers familiemedlemmer, der ikke er st

atsborgere

i en medlemsstat, og som er indehavere af et gyldigt opholdskort udstedt i medfør af artikel 10 i direktiv 2004/38 af myndighederne i en anden medlemsstat, en pligt til i henhold til national ret at være i besiddelse af en indrejsetilladelse, såsom EØS-familietilladelsen, for at kunne indrejse på dens område.