Appel iværksat den 5. juni 2017 af Republikken Estland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første udvidede Afdeling) den 24. marts 2017 i sag T-117/15, Republikken Estland mod Europa-Kommissionen

(Sag C-334/14 P)

Processprog: estisk

Parter

Appellant: Republikken Estland (ved N. Grünberg)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Republikken Letland

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 24. marts 2017 i sag T-117/15 ophæves, for så vidt som den afviste Republikken Estlands søgsmål af 4. marts 2015.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne kan træffe afgørelse om de påstande, som Estland har nedlagt i sit søgsmål af 4. marts 2015.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

1.    Første anbringende om, at Retten har tilsidesat EU-retten, idet den fastslog, at dommene i Pimix 1 , Den Tjekkiske Republik mod Kommission 2 og Litauen mod Kommissionen 3 ikke kunne anses for at udgøre nye væsentlige faktiske omstændigheder som omhandlet i retspraksis, hvorfor den afviste det søgsmål, som Republikken Estland havde anlagt den 4. marts 2015 med påstand om annullation af afgørelsen indeholdt i Europa-Kommissionens skrivelse Ares(2014)4324235 af 22. december 2014.

2.    Andet anbringende om, at Retten i præmis 13 og 84 i sin dom af 24. marts 2017 fejlagtigt har anført, at forordning nr. 60/2004 4 blev offentliggjort på estisk i Den Europæiske Unions Tidende den 4. juli 2004, mens denne offentliggørelse reelt fandt sted den 4. juli 2005. Retten nåede således på grundlag af urigtige faktiske omstændigheder til en konklusion vedrørende muligheden for alene på grundlag af national ret at opkræve aktørerne en afgift for manglende afvikling af overskudslagre af sukker.

3.    Tredje anbringende om, at Retten har tilsidesat sin begrundelsespligt. Retten har nærmere bestemt undladt at tage stilling til pligten til at anmelde overskudslagre af sukker pr. 1. maj 2004, hvorfor Rettens konklusion om, at den manglende offentliggørelse på estisk af forordning nr. 60/2004 i Den Europæiske Unions Tidende inden for fristen ikke var til hinder for, at Republikken Estland kunne basere sig på national ret med henblik på at opkræve aktørerne en afgift for manglende afvikling af overskudslagre af sukker, er uforståelig.

____________

1     Dom af 12.7.2012, Pimix C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Dom af 29.3.2012, Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Dom af 29.3.2012, Litauen mod Kommissionen, T-262/07; EU:T:2012:171.

4     Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 af 14.1.2004 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (EUT 2004, L 9, s. 8).