Αναίρεση που άσκησε στις 5 Οκτωβρίου 2017 το Βασίλειο του Βελγίου κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 20 Ιουλίου 2017 στην υπόθεση T-287/16, Βέλγιο κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-587/17 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Βασίλειο του Βελγίου (εκπρόσωποι: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, E. Grégoire και J. Mariani, avocats)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Ιουλίου 2017 στην υπόθεση T-287/16, Βέλγιο κατά Επιτροπής (EU:T:2017:531)·

να ακυρώσει την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/417 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 20161 , καθόσον αποκλείει από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσό 9.601.619,00 € (θέση 6701 του προϋπολογισμού)·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς του, το αναιρεσείον προβάλλει έναν μόνον λόγο, αντλούμενο από πλάνη δικαίου προκύπτουσα από εσφαλμένη ερμηνεία εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου του άρθρου 32, παράγραφος 8, στοιχείο α΄, του κανονισμού 1290/20052 , νυν, κατ’ ουσίαν, άρθρου 54, παράγραφος 5, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 1306/20133 , τόσο όσον αφορά την εξάντληση όλων των εσωτερικών ένδικων βοηθημάτων όσο και την επιμέλεια που απαιτεί η διάταξη αυτή.

____________

1     Εκτελεστική απόφαση (EE) 2016/417 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2016, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ 2016, L 75, σ. 16).

2     Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ 2005, L 209, σ. 1).

3     Κανονισμός (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 2013, L 347, σ. 549· διορθωτικό ΕΕ 2016, L 130, σ. 13).