Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Riigikohus (Εσθονία) στις 4 Οκτωβρίου 2017  – Mittetulundusühing Järvelaev κατά Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Υπόθεση C-580/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Riigikohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Kaebaja: Mittetulundusühing Järvelaev

Vastustaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Σε περίπτωση ανακτήσεως επιδοτήσεως για την υλοποίηση έργου, η οποία χορηγήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, εάν η απόφαση περί χορηγήσεως εκδόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, η τελευταία δόση καταβλήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2013, η παράβαση διαπιστώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2014 και η απόφαση περί ανακτήσεως εκδόθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2015, πρέπει, όσον αφορά την απαίτηση περί μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της επενδυτικής πράξεως, να εφαρμοστεί το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΚ) 1698/20051 του Συμβουλίου ή το άρθρο 71, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1303/20132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου; Υπό τις συνθήκες αυτές, βάση για την ανάκτηση αποτελεί το άρθρο 33, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1290/20153 του Συμβουλίου ή το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) 1306/20134 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου;

2)    Εάν στο πρώτο ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι εφαρμόζεται ο κανονισμός 1698/2005: πρέπει η εκμίσθωση του αντικειμένου της επενδύσεως (ιστιοφόρου), το οποίο αποκτήθηκε με επιδότηση χορηγηθείσα στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, από τη δικαιούχο ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άλλη ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία χρησιμοποιεί το ιστιοφόρο για την ίδια δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε η επιδότηση στη δικαιούχο, να λογιστεί ως σημαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 72, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 1698/2005, η οποία επηρεάζει τη φύση ή τους όρους υλοποιήσεως της επενδυτικής πράξεως ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε ορισμένη επιχείρηση; Προκειμένου να πληρούται η προϋπόθεση περί αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος, υποχρεούται ο οργανισμός πληρωμών του κράτους μέλους να διαπιστώσει σε τι ακριβώς συνίσταται το πλεονέκτημα; Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, μπορεί το αδικαιολόγητο πλεονέκτημα να συνίσταται στο ότι ο πραγματικός χρήστης του αντικειμένου της επενδύσεως δεν θα είχε λάβει την επιδότηση, αν είχε ο ίδιος υποβάλει αίτηση με το αυτό περιεχόμενο;

2α)    Εάν στο πρώτο ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι εφαρμόζεται ο κανονισμός 1303/2013: πρέπει η εκμίσθωση του αντικειμένου της επενδύσεως (ιστιοφόρου), το οποίο αποκτήθηκε με επιδότηση χορηγηθείσα στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, από τη δικαιούχο ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άλλη ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία χρησιμοποιεί το ιστιοφόρο για την ίδια δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε η επιδότηση στη δικαιούχο, να λογιστεί ως ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους σκοπούς ή την εφαρμογή των όρων της επενδυτικής πράξεως κατά την έννοια του άρθρου 71, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 1303/2013, δυνάμενη να υπονομεύσει τους αρχικούς σκοπούς της;

3)    Εάν στο πρώτο ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι εφαρμόζεται ο κανονισμός 1698/2005: πρέπει η εκμίσθωση του αντικειμένου της επενδύσεως (ιστιοφόρου), το οποίο αποκτήθηκε με επιδότηση χορηγηθείσα στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, από τη δικαιούχο ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άλλη ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία χρησιμοποιεί το ιστιοφόρο για την ίδια δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε η επιδότηση στη δικαιούχο, να λογιστεί ως σημαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 72, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 1698/2005, η οποία απορρέει είτε από μεταβολή της φύσεως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ορισμένης υποδομής είτε από τη διακοπή ή τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας, λαμβανομένου εν προκειμένω υπόψη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ιστιοφόρου παρέμεινε μεν αμετάβλητο, η δικαιούχος όμως ένωση δεν είναι πλέον άμεση άλλα έμμεση κάτοχος του σκάφους και αποκομίζει έσοδα προερχόμενα από εκμίσθωση και όχι από την παροχή της περιγραφόμενης στην αίτηση υπηρεσίας;

3α)    Εάν στο πρώτο ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι εφαρμόζεται ο κανονισμός 1303/2013: πρέπει η εκμίσθωση του αντικειμένου της επενδύσεως (ιστιοφόρου), το οποίο αποκτήθηκε με επιδότηση χορηγηθείσα στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, από τη δικαιούχο ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άλλη ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία χρησιμοποιεί το ιστιοφόρο για την ίδια δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε η επιδότηση στη δικαιούχο, να λογιστεί ως μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής, η οποία παρέχει σε μια εταιρεία αδικαιολόγητο πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 71, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 1303/2013, λαμβανομένου υπόψη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ιστιοφόρου παρέμεινε μεν αμετάβλητο, η δικαιούχος όμως ένωση δεν είναι πλέον άμεση άλλα έμμεση κάτοχος του σκάφους και αποκομίζει έσοδα προερχόμενα από εκμίσθωση και όχι από την παροχή της περιγραφόμενης στην αίτηση υπηρεσίας; Προκειμένου να πληρούται η προϋπόθεση περί αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος, υποχρεούται ο οργανισμός πληρωμών του κράτους μέλους να διαπιστώσει σε τι ακριβώς συνίσταται το πλεονέκτημα; Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, μπορεί το αδικαιολόγητο πλεονέκτημα να συνίσταται στο ότι ο πραγματικός χρήστης του αντικειμένου της επενδύσεως δεν θα είχε λάβει την επιδότηση, αν είχε ο ίδιος υποβάλει αίτηση με το αυτό περιεχόμενο;

4)    Επιτρέπεται κανονιστική ρύθμιση του εθνικού δικαίου που διέπει μέτρο του προγράμματος Leader να επιβάλει στον δικαιούχο υποχρέωση διατηρήσεως του αντικειμένου της επενδύσεως επί πέντε έτη, θεσπίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αυστηρότερες προϋποθέσεις από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 72, παράγραφος 1, του κανονισμού 1698/2005 ή στο άρθρο 71, παράγραφος 1, του κανονισμού 1303/2013;

5)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο τέταρτο ερώτημα: συνάδουν με το άρθρο 72, παράγραφος 1, του κανονισμού 1698/2005 ή/και με το άρθρο 71, παράγραφος 1, του κανονισμού 1303/2013 διάταξη κανονιστικής ρυθμίσεως του εθνικού δικαίου, κατά την οποία ο δικαιούχος της επιδοτήσεως υποχρεούται να διατηρεί και να χρησιμοποιεί προσηκόντως το αποκτηθέν με την επιδότηση αυτή αντικείμενο της επενδύσεως επί πέντε τουλάχιστον έτη μετά την εκταμίευση της τελευταίας δόσεως της επιδοτήσεως, καθώς και η ερμηνεία της διατάξεως αυτής, κατά την οποία ο δικαιούχος υποχρεούται να κάνει ο ίδιος χρήση του αντικειμένου της επενδύσεως;

6)    Συνιστά παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 33, παράγραφος 1, του κανονισμού 1290/2005 ή/και του άρθρου 56 του κανονισμού 1306/2013, το γεγονός ότι ο δικαιούχος δεν υλοποιεί πράξη την οποία δεν απαιτούσε μεν η εθνική κανονιστική ρύθμιση που διέπει μέτρο του προγράμματος Leader, πλην όμως ο δικαιούχος όμως είχε προσδιορίσει με την περιλαμβανόμενη στην αίτηση επιδοτήσεως «συνοπτική παρουσίαση των σκοπών και δράσεων του έργου και της επενδύσεως» και η οποία αποτελούσε ένα εκ των κριτηρίων βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις, προκειμένου να καταταγούν στον οικείο πίνακα με σειρά προτεραιότητας;

7)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο έκτο ερώτημα: Μπορεί η ανάκτηση επιδοτήσεως να θεωρηθεί παράνομη εάν ζητηθεί πριν από την παρέλευση πέντε ετών από την εκταμίευση της τελευταίας δόσεως και εάν ο δικαιούχος άρει την παρανομία ενόσω εκκρεμεί ένδικη διαδικασία σχετική με την ανάκτηση;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ 2005, L 277, σ. 1).

2     Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 (ΕΕ 2013, L 347, σ. 320).

3     Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ 2005, L 209, σ. 1),

4     Κανονισμός (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 2013, L 347, σ. 549).