Προσφυγή της 5ης Δεκεμβρίου 2017 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

(Υπόθεση C-678/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. J. Loewenthal, A. Μπουχάγιαρ)

Καθής: Ιρλανδία

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Ιρλανδία, μην λαμβάνοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όλα τα αναγκαία μέτρα για να ανακτήσει από την Apple Sales International and Apple Operations Europe την κρατική ενίσχυση η οποία κρίθηκε παράνομη και ασύμβατη προς την εσωτερική αγορά με το άρθρο 1 της αποφάσεως (ΕΕ) 2017/1283 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.38373 (2014/C) (πρώην 2014/NN) (πρώην 2014/CP) που χορηγήθηκε από την Ιρλανδία στην Apple […]1 , παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2 και 3 της αποφάσεως αυτής καθώς και από το άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ·

να καταδικάσει την Ιρλανδία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Βάσει της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2016 στην υπόθεση SA.38373, η Ιρλανδία θα έπρεπε να έχει ανακτήσει μέσα σε τέσσερις μήνες την παράνομη και ασύμβατη προς την εσωτερική αγορά κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Apple Sales International (στο εξής: ASI) και στην Apple Operations Europe (στο εξής: AOE). Η ενίσχυση προέκυπτε από δύο φορολογικές αποφάσεις τις οποίες εξέδωσε η Ιρλανδία υπέρ της ASI και της AOE στις 29 Ιανουαρίου 1991 και στις 23 Μαΐου 2007, βάσει των οποίων κατέστη δυνατόν για τις εν λόγω εταιρίες να καθορίσουν τον εταιρικό φόρο που καταβάλλουν στην Ιρλανδία σε ετήσια βάση έως το 2014.

Η Ιρλανδία δεν ανέκτησε την κρατική ενίσχυση εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της αποφάσεως της Επιτροπής, όπως υποχρεούτο. Επιπροσθέτως, η Ιρλανδία δεν έχει λάβει ακόμα όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της αποφάσεως της Επιτροπής.

____________

1 ΕΕ 2017, L 187, σ. 1.