Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.4.2014 (High Courtin (Irlanti) ja Verfassungsgerichtshofin (Itävalta) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) – (asiassa C-293/12) Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irlanti ja Attorney General, sekä (asiassa C-594/12) Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger ja Christof Tschohl ym.

(Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12)1

(Sähköiset viestintäpalvelut – Direktiivi 2006/24/EY – Yleisesti saatavilla olevat sähköiset viestintäpalvelut tai yleiset viestintäverkot – Tällaisten palvelujen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttäminen – Pätevyys – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 11 artikla)

Oikeudenkäyntikielet: englanti ja saksa

Ennakkoratkaisuja pyytäneet tuomioistuimet

High Court ja Verfassungsgerichtshof

Pääasioiden asianosaiset

Kantajat: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) sekä Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl ym. (C-594/12)

Vastaajat: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irlanti ja Attorney General

Muu osapuoli: Irish Human Rights Commission

Oikeudenkäynnin kohde

(asia C-293/12)

Ennakkoratkaisupyyntö – High Court – Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY (EUVL L 105, s. 54) 3, 4 ja 6 artiklan tulkinta – Kantajan oikeuksien rajoittaminen matkapuhelintoiminnan alalla - Yhteensopivuus SEUT 5 artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan kanssa – Yhteensopivuus Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8, 10 ja 41 artiklan kanssa

(asia C-594/12)

Ennakkoratkaisupyyntö – Verfassungsgerichtshof – Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY (EUVL L 105, s. 54) 3–9 artiklan pätevyys Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 9 ja 11 artiklan kannalta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7, 8, 52 ja 53 artiklan, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (EYVL 2001, L 8, s. 1) tulkinta – Perustuslainvastaisuutta koskeva kanne, joka koskee yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY täytäntöön panemiseksi annetun liittovaltion televiestintälain eräiden säännösten mahdollista perustuslainvastaisuutta.

Tuomiolauselma

Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY on pätemätön.

____________

1 EUVL C 258, 25.8.2012. EUVL C 79, 16.3.2013.