Kanne 12.10.2017 – Itävallan tasavalta v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-591/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Itävallan tasavalta (asiamies: G. Hesse)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Vaatimukset

Saksan liittotasavalta on rikkonut SEUT 18, SEUT 34, SEUT 56 ja SEUT 92 artiklaa, koska se on ottanut käyttöön henkilöautoista kannettavan maksun infrastruktuurien käytöstä kannettavasta maksusta 8.6.2015 annetulla lailla (Infrastrukturabgabengesetz, BGBI. I, s. 904), sellaisena kuin se on muutettuna 18.5.2017 annetun lain (BGBI. I, s. 1218) 1 §:llä, ja koska se on säätänyt Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajille vapautuksesta, joka sisällytettiin 26.9.2002 annettuun ajoneuvoverolakiin (Verkehrsteueränderungsgesetz, BGBI. I, s. 3818) liikenneveron muuttamisesta 8.6.2015 annetulla toisella lailla (Gesetz zur Änderung des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes, BGBI. I, s. 1493), jota on viimeksi muutettu liikenneverolain muuttamisesta annetun toisen lain muuttamisesta 6.6.2017 annetulla lailla (Gesetz zur Änderung des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes, BGBI. I, s. 1493)

Saksan liittotasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kansalaisuuteen perustuva välillinen syrjintä infrastruktuurien käytöstä kannettavan maksun hyvittämisellä siten, että Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajat vapautetaan maksusta

Infrastruktuurien käytöstä perittävästä maksusta annetulla lailla velvoitetaan kaikki Saksan moottoritieverkoston käyttäjät maksamaan infrastruktuurien käytöstä maksu, joka on eriytetty ajoneuvon päästöjen mukaan. Saksassa asuvat tienkäyttäjät saavat kuitenkin hyvityksen, jonka määrä on vähintään maksun suuruinen ja joka toteutetaan ajoneuvoverolakiin sisällytetyllä vapautuksella. Infrastruktuurien käytöstä perittävän maksun ja ajoneuvoverosta myönnettävän (vähintään) samansuuruisen vapautuksen välinen ajallinen ja aineellinen yhteys johtavat siihen, että tosiasiassa infrastruktuurien käytöstä perittävä maksu rasittaa ainoastaan tiestön ulkomaisia käyttäjiä.

Itävallan tasavalta katsoo, että näitä kahta toimenpidettä – johtuen niiden ajallisesta ja aineellisesta erottamattomuudesta – on arvioitava yhdessä unionin oikeuden suhteen. Säännöstöstä aiheutuu välillistä kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, joka edellyttää SEUT 18 artiklan mukaisesti oikeutusperusteen. Itävallan tasavallan mukaan ajoneuvojen ulkomaisten kuljettajien syrjimiseksi ei ole olemassa perusteita ja säännöstöllä rikotaan täten SEUT 18 artiklaa.

Kansalaisuuteen perustuva välillinen syrjintä, joka johtuu infrastruktuurien käytöstä perittävän maksun järjestämistavasta

Kotimaisten ja ulkomaisten tienkäyttäjien välinen erilainen kohtelu johtuu myös siitä seikasta, että maksuvelvoitteen valvonta ja infrastruktuurien käytöstä perittävän maksun laiminlyönnin tai virheellisen maksun johdosta määrättävät seuraamukset kohdistuvat pääosiltaan ulkomaisiin kuljettajiin, koska saksalaiset kuljettajat määrätään automaattisesti maksamaan infrastruktuurien käytöstä perittävä maksu.

3. SEUT 34 ja SEUT 56 artiklan rikkominen

Itävallan tasavallan mukaan asiassa on myös loukattu tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, koska säännöstöstä aiheutuu vaikutuksia tavaroiden rajat ylittäville toimituksille pienillä, alle 3,5 tonnin painoisilla ajoneuvoilla, jotka kuuluvat infrastruktuurien käytöstä perittävän maksun piiriin, sekä ulkomaisten tarjoamille ja ulkomaisille tarjottaville palvelujen suorituksille. Säännöstöä on täten edellä esitetyn syrjinnän lisäksi pidettävä myös kiellettynä edellä mainittujen perusvapauksien rajoituksena, jolle ei ole oikeutusperustetta.

4. SEUT 92 artiklan rikkominen

Säännöstöllä rikotaan myös SEUT 92 artiklaa, koska se ulottuu myös kaupallisiin linja-autokuljetuksiin ja tavaroiden kuljetuksiin alle 3,5 tonnin painoisilla ajoneuvoilla. SEUT 92 artiklassa ei säädetä mahdollisuudesta oikeutusperusteeseen, joten SEUT 92 artiklan mukainen syrjintä johtaa jo itsessään siihen, että säännöstö on unionin oikeuden vastainen.

____________