Valitus, jonka Belgian kuningaskunta on tehnyt 5.10.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-287/16, Belgia v. komissio, 20.7.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-587/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: J.-C. Halleux, M. Jacobs ja C. Pochet sekä E. Grégoire ja J. Mariani, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

20.7.2017 annettu unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) tuomio asiassa T-287/16, Belgia v. komissio (EU:T:2017:531), on kumottava

17.3.2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/4171 on kumottava siltä osin kuin sillä jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 9 601 619,00 euron suuruinen määrä (alamomentti 6701)

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee oikeudellista virhettä, joka perustuu unionin yleisen tuomioistuimen omaksumaan virheelliseen tulkintaan asetuksen N:o 1290/20052 32 artiklan 8 kohdan a alakohdasta, josta on tullut asetuksen N:o 1306/20133 54 artiklan 5 kohdan c alakohta, siltä osin kuin on kyse kaikkein kansallisten oikeussuojakeinojen käyttämisestä ja kyseisessä säännöksessä vaaditusta huolellisuudesta.

____________

1 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 17.3.2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/417 (EUVL 2016, L 75, s. 16).

2 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 (EUVL 2005, L 209, s. 1).

3 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 549).