Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2017. uputio Supreme Court (Irska) – Volkmar Klohn protiv An Bord Pleanála

(predmet C-167/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Volkmar Klohn

Tuženik: An Bord Pleanála

Prethodna pitanja

Mogu li se odredbe o postupcima koji „ne smiju biti preskupi” iz članka 10.a Direktive o sudjelovanju javnosti primjenjivati u predmetu poput ovoga, u kojem je odobrenje za provedbu projekta, osporeno u postupku, dano prije isteka roka za prijenos te direktive i u kojem je postupak u kojem se pobija to odobrenje pokrenut prije tog datuma? U slučaju potvrdnog odgovora, mogu li se odredbe o postupcima koji „ne smiju biti preskupi” Direktive o sudjelovanju javnosti primjenjivati na sve troškove nastale u tom postupku ili samo na troškove nastale nakon isteka roka za prijenos?

Mora li nacionalni sud koji ima diskrecijsko pravo u odnosu na određivanje naknade troškova stranci koja nije uspjela u sporu, u slučaju kada odnosna država članica nije donijela nikakvu posebnu mjeru radi prijenosa članka 10.a Direktive o sudjelovanju javnosti, prilikom odlučivanja o troškovima postupka na koji se ta odredba primjenjuje, osigurati da zbog njegove odluke postupak ne postane „preskup”, bilo zato što su relevantne odredbe izravno primjenjive, bilo jer sud odnosne države članice mora tumačiti svoje nacionalno procesno pravo na način koji u najvećoj mogućoj mjeri ispunjava svrhu članka 10.a?

Ako je nalog za naknadu troškova bezuvjetan te bi se, u nedostatku žalbe, u nacionalnom pravu smatrao konačnim i obvezujućim, zahtijeva li pravo Unije da

a)     Taxing Master, zadužen prema nacionalnom pravu za utvrđivanje iznosa razumnih troškova stranke koja je uspjela u sporu; ili

b)    sud pred kojim je podnesena tužba protiv odluke Taxing Mastera ipak ima obvezu odstupiti od inače primjenjivih mjera nacionalnog prava i utvrditi iznos troškova koji se trebaju nadoknaditi na način kojim se osigurava da zbog tako određenih troškova postupak neće postati preskup?

____________