Žalba koju je 5. listopada 2017. podnijela Kraljevina Belgija protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 20. srpnja 2017. u predmetu T-287/16, Belgija protiv Komisije

(predmet C-587/17 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Kraljevina Belgija (zastupnici: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, agenti, E. Grégoire i J. Mariani, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

ukinuti presudu Općeg suda (drugo vijeće) od 20. srpnja 2017. u predmetu T-287/16, Belgija/Komisija (EU:T:2017:531);

poništiti Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/417 od 17. ožujka 20161 u dijelu u kojem se iz financiranja Europske unije isključuje iznos od 9 601 619,00 eura (proračunska stavka 6701);

naložiti Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi žalitelj ističe samo jedan žalbeni razlog koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava a proizlazi iz pogrešnog tumačenja Općeg suda članka 32. stavka 8. točke (a) Uredbe br. 1290/20052 , koji je u biti postao članak 54. stavak 5. točka (c) Uredbe br. 1306/20133 , kako u pogledu iscrpljivanja unutarnjih pravnih sredstava tako u pogledu dužne pažnje koju zahtjeva ta odredba.

____________

1     Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/417, od 17. ožujka 2016., o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2016, L 75, str. 16.).

2     Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)

3     Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549.; ispravak SL 2016., L 130, str. 6. )