Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 5. oktobrī Beļģijas Karaliste iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 20. jūlija spriedumu lietā T-287/16 Beļģija/Komisija

(lieta C-587/17 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Beļģijas Karaliste (pārstāvji – J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, pārstāvji, E. Grégoire un J. Mariani, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 20. jūlija spriedumu lietā T-287/16 Beļģija/Komisija (EU:T:2017:531);

atcelt Komisijas 2016. gada 17. marta Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/417 1 , ciktāl ar to no Eiropas Savienības finansējuma tiek izslēgta summa EUR 9 601 619,00 apmērā (budžeta postenis 6701);

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza tikai vienu pamatu par kļūdu tiesību piemērošanā, kura izriet no apstākļa, ka Regulas Nr. 1290/2005 2 32. panta 8. punkta a) apakšpunktu, kas būtībā ir pārņemts Regulas Nr. 1306/2013 3 54. panta 5. punkta c) apakšpunktā, Vispārējā tiesa ir kļūdaini interpretējusi gan attiecībā uz iekšējo tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšanu, gan attiecībā uz šajā tiesību normā prasīto rūpību.

____________

1     Komisijas 2016. gada 17. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2016/417, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2016, L 75, 16. lpp.).

2     Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV 2005, L 209, 1. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV 2013, L 347, 549. lpp.; labojums OV 2016, L 130, 13. lpp.).