Skarga wniesiona w dniu 13 października 2017 r. – Komisja Europejska / Republika Słowenii

(Sprawa C-594/17)

Język postępowania: słoweński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, G. von Rintelen i M. Žebre)

Strona pozwana: Republika Słowenii

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie, że Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 15 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz.U. L 306, z 23.11.2011, s. 41), w zakresie w jakim nie przyjęła do dnia 31 grudnia 2013 r. wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania tejże dyrektywy, a w każdym razie nie powiadomiła o takich przepisach Komisji;

nałożenie na Republikę Słowenii, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, okresowej kary pieniężnej w wysokości 7 099,20 EUR za każdy dzień począwszy od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie;

obciążenie Republiki Słowenii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Republika Słowenii powinna była wprowadzić w życie do dnia 31 grudnia 2013 r. wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tejże dyrektywy. Ponieważ Republika Słowenii nie poinformowała Komisji przed upływem wskazanego terminu o dokonanej transpozycji wszystkich przepisów rzeczonej dyrektywy, instytucja ta postanowiła wnieść skargę do Trybunału.

W swej skardze Komisja wnosi do Trybunału o nałożenie na Republikę Słowenii, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, okresowej kary pieniężnej w wysokości 7 099,20 EUR za każdy dzień. W celu określenia tej kwoty Komisja wzięła pod uwagę wagę i czas trwania naruszenia prawa Unii jak i skutek odstraszający sankcji w związku z możliwościami finansowymi danego państwa członkowskiego, to jest Republiki Słowenii.

____________