Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 29 august 2011 - F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Cauza C-443/11)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam.

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold

Pârât: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Întrebările preliminare

Hotărârea Miethe1, pronunţată atunci când era în vigoare Regulamentul nr. 1408/712, își păstrează valoarea supletivă în cadrul domeniului de aplicare al Regulamentului nr. 883/20043, şi anume acordarea dreptului de opțiune în favoarea lucrătorilor frontalieri atipici în legătură cu statul membru în care se pun la dispoziţia unei agenţii de plasare a forţei de muncă și de la care primesc prestaţiile de şomaj pentru motivul că, în statul pentru care au optat, perspectivele de reintegrare în câmpul muncii sunt cele mai mari? Sau articolul 65 din Regulamentul nr. 883/2004, privit în ansamblu, asigură deja într-o măsură suficientă ca lucrătorii aflaţi în şomaj complet să primească prestaţii în condiţii care le sunt cele mai favorabile pentru căutarea unui loc de muncă, iar Hotărârea Miethe şi-a pierdut valoarea adăugată?

Dreptul Uniunii, în speţă articolul 45 TFUE sau articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1612/684, se opune unei decizii a unui stat membru de a refuza prestaţiile de şomaj acordate în temeiul dreptului național unui lucrător migrant (lucrător frontalier) aflat în șomaj total, care a fost angajat ultima oară în acest stat membru şi despre care se poate presupune, având în vedere relaţiile sociale şi familiale, că are cele mai mari şanse de reintegrare pe piața muncii din acest stat membru, numai pentru motivul că are reședința în alt stat membru?

Având în vedere articolul 87 alineatul (8) din Regulamentul nr. 883/2004, articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi principiul securităţii juridice, care este răspunsul la întrebarea anterioară în cazul în care unui astfel de lucrător îi fuseseră acordate prestaţii de şomaj conform dreptului fostului stat de angajare încă înaintea intrării în vigoare a Regulamentului nr. 883/2004, iar perioada maximă de acordare a prestaţiilor, precum şi termenul pentru recuperarea dreptului la prestaţii nu expiraseră încă la momentul intrării în vigoare a regulamentului menționat (acordarea prestaţiilor fiind sistată pentru motivul că şomerul şi-a găsit un nou loc de muncă)?

Răspunsul la cea de a doua întrebare este diferit în cazul în care lucrătorii frontalieri vizaţi au primit o asigurare că pot solicita recuperarea dreptului la prestaţii dacă, după începerea unei alte activităţi salariate, devin din nou şomeri şi în condiţiile în care informaţiile care le-au fost furnizate în acest sens s-au dovedit a fi incorecte sau echivoce din cauza neclarităţilor existente în practica de punere în aplicare?

____________

1 - Hotărârea din 12 iunie 1986, C-1/85 (Rec., p. 1837).

2 - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii (JO L 149, p. 2, Ediţie specială, 05/vol. 1, p. 26).

3 - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, p. 1, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 82).

4 - Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității (JO L 257, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 11).