Acțiune introdusă la 12 octombrie 2017 – Republica Austria/Republica Federală Germania

(Cauza C-591/17)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Republica Austria (reprezentant: G. Hesse, agent)

Pârâtă: Republica Federală Germania

Concluziile reclamantei

Constatarea că, prin introducerea unei taxe pentru autoturisme prin Legea din 8 iunie 2015 privind taxele de utilizare a infrastructurii (BGBl I, p. 904), astfel cum a fost modificată prin articolul 1 din Legea din 18 mai 2017 (BGBl. I, p. 1218), care se coroborează cu scutirea de taxă pentru deținătorii de autoturisme înmatriculate în Germania, introdusă în Legea privind taxa pentru autovehicule, în versiunea publicată la 26 septembrie 2002 (BGBl. I, p. 3818), prin A doua lege din 8 iunie 2015 de modificare a taxei de circulație (BGBl. I, p. 901) și modificată ultima dată prin Legea din 6 iunie 2017 de modificare a celei de A doua legi de modificare a taxei de circulație (BGBl. I, p. 1493), Republica Federală Germania a încălcat articolele 18, 34, 56 și 92 TFUE;

obligarea Republicii Federale Germania la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Discriminarea indirectă pe motiv de cetățenie sau naționalitate determinată de compensarea taxei de utilizare a infrastructurii printr-o scutire de taxă pentru deținătorii de autoturisme înmatriculate în Germania

Legea privind taxa de utilizare a infrastructurii obligă pe toți utilizatorii rețelei de autostrăzi din Germania la plata unei taxe de utilizare a infrastructurii, eșalonată în funcție de clasa de emisii a vehiculului. Cu toate acestea, utilizatorilor căilor rutiere care au reședința în Germania li se rambursează cel puțin aceeași contribuție prin intermediul unei scutiri prevăzute în Legea privind taxa pentru autovehicule. Legătura temporală și materială dintre taxa de utilizare a infrastructurii și scutirea de taxă pentru autovehicule care are (cel puțin) același cuantum determină, în fapt, aplicarea taxei de utilizare a infrastructurii doar utilizatorilor străini ai căilor rutiere.

Republica Austria consideră că din cauza legăturii lor indisociabile pe plan temporal și material cele două măsuri necesită aprecierea lor în comun în raport cu dreptul Uniunii. Această reglementare are ca efect o discriminare indirectă pe motiv de cetățenie sau naționalitate care, potrivit articolului 18 TFUE, necesită o justificare. În opinia Republicii Austria, nu există o asemenea justificare pentru discriminarea conducătorilor de autovehicule străini. Prin urmare, această reglementare încalcă articolul 18 TFUE.

Discriminarea indirectă pe motiv de cetățenie sau naționalitate determinată de măsurile de organizare a taxei de utilizare a infrastructurii

O inegalitate de tratament între utilizatorii naționali și utilizatorii străini ai rețelei rutiere rezultă și din faptul că supravegherea obligației de plată și a sancțiunilor, ca urmare a neplății sau a plății incorecte a taxei de utilizare a infrastructurii, se aplică în marea majoritate a cazurilor conducătorilor de autovehicule străini, întrucât conducătorilor de autovehicule germani li se impune în mod automat plata acestei taxe.

Încălcarea articolelor 34 și 56 TFUE

În plus, în opinia Republicii Austria, există o încălcare a liberei circulații a mărfurilor și a liberei prestări a serviciilor în măsura în care această reglementare produce efecte asupra livrării transfrontaliere a mărfurilor cu vehicule având masa totală autorizată mai mică de 3,5 tone, care sunt supuse taxei de utilizare a infrastructurii, precum și a furnizării de servicii de către nerezidenți sau a furnizării de servicii pentru nerezidenți. Această reglementare, în afară de discriminarea expusă deja, trebuie să fie calificată drept o restricție nelegală privind libertățile fundamentale sus-menționate, care nu poate fi justificată.

Încălcarea articolului 92 TFUE

În sfârșit, această reglementare încalcă articolul 92 TFUE în măsura în care privește și transporturile comerciale cu autobuzul sau transporturile de mărfuri cu vehicule având masa mai mică de 3,5 tone. Articolul 92 TFUE nu prevede o posibilitate de justificare, astfel încât însăși existența unei discriminări potrivit articolului 92 TFUE determină incompatibilitatea acestei reglementări cu dreptul Uniunii.

____________