Recurs introdus la 5 octombrie 2017 de Regatul Belgiei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 20 iulie 2017 în cauza T-287/16, Belgia/Comisia

(Cauza C-587/17 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Regatul Belgiei (reprezentanți: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, agenți, E. Grégoire și J. Mariani, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 20 iulie 2017 în cauza T-287/16, Belgia/Comisia (EU:T:2017:531);

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/417 a Comisiei din 17 martie 20161 , în măsura în care exclude de la finanțarea de către Uniunea Europeană cuantumul de 9 601 619,00 euro (poziția bugetară 6701);

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului declarat, recurentul invocă un motiv unic întemeiat pe o eroare de drept rezultată dintr-o interpretare eronată de către Tribunal a articolului 32 alineatul (8) litera (a) din Regulamentul nr. 1290/20052 , devenit în esență articolul 54 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul nr. 1306/20133 , atât în ceea ce privește epuizarea căilor de atac interne, cât și diligența impusă de această dispoziție.

____________

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/417 a Comisiei din 17 martie 2016 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO 2016, L 75, p/ 16, rectificare în JO 2016 L 95, p. 20).

2 Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005 L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 193).

3 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 549, rectificat prin JO 2016, L 130, p. 13).