Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 5 decembrie 2014 – Caner Genc/Udlændingenævnet

(Cauza C-561/14)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Østre Landsret

Părțile din procedura principală

Reclamant: Caner Genc

Pârât: Udlændingenævnet

Întrebările preliminare

Clauza de standstill de la articolul 13 din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere din 19 septembrie 1980 privind dezvoltarea asocierii, anexată la Acordul din 12 septembrie 1963 dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia de instituire a unei asocieri între Comunitatea Economică Europeană și Turcia și/sau clauza de standstill de la articolul 41 alineatul (1) din Protocolul adițional din 23 noiembrie 1970, astfel cum a fost confirmat prin Regulamentul (CEE) nr. 2760/721 al Consiliului din 19 decembrie 1972, trebuie interpretate în sensul că condițiile noi și mai stricte privind accesul la reîntregirea familiei pentru membrii familiei care nu sunt activi din punct de vedere economic, inclusiv copiii minori ai resortisanților turci activi din punct de vedere economic care au reședința într-un stat membru și care dețin un permis de ședere în statul membru respectiv, intră sub incidența cerinței de standstill având în vedere:

–    interpretarea dată de Curtea de Justiție clauzelor de standstill în special în Hotărârea Derin (C-325/05, EU:C:2007:442), în Hotărârea Dülger (C-451/11, EU:C:2012:504), în Hotărârea Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809) (Marea Cameră) și în Hotărârea Demirkan (C-221/11, EU:C:2013:583) (Marea Cameră),

–    scopul și conținutul Acordului de la Ankara, astfel cum au fost interpretate în special în Hotărârea Ziebell și în Hotărârea Demirkan, ținând seama:

–    de faptul că acordul și protocoalele și deciziile etc. anexate la acesta nu conțin dispoziții privind reîntregirea familiei și

–    de faptul că reîntregirea familiei în cadrul Comunității Europene de atunci și al Uniunii Europene actuale a fost întotdeauna reglementată de dreptul derivat, în prezent Directiva privind libera circulație (Directiva 2004/38/CE)2 ?

În cadrul răspunsului la prima întrebare, se solicită Curții să indice dacă un drept derivat la reîntregirea familiei al membrilor familiei resortisanților turci activi din punct de vedere economic care au reședința într-un stat membru și care dețin un permis de ședere în statul membru respectiv se aplică membrilor familiei lucrătorilor turci în temeiul articolului 13 din Decizia nr. 1/80 sau dacă acesta se aplică numai membrilor familiei resortisanților turci care desfășoară activități independente în temeiul articolului 41 alineatul (1) din protocolul adițional?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare și la a doua întrebare, se solicită Curții să arate dacă clauza de standstill de la articolul 13 alineatul (1) din Decizia nr. 1/80 trebuie să fie interpretată în sensul că restricțiile noi, care sunt „[justificate] de un motiv imperativ de interes general, [care sunt] de natură să garanteze realizarea obiectivului legitim urmărit și [care] nu [depășesc] ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv” (formulare care depășește ceea ce este prevăzut la articolul 14 din Decizia nr. 1/80), sunt legale?Dacă răspunsul la a treia întrebare este afirmativ, se solicită Curții să indice:orientările care ar trebui să fie utilizate pentru a efectua analiza restricțiilor și evaluarea proporționalității. Curții i se solicită, printre altele, să indice dacă trebuie urmate aceleași principii ca cele prevăzute în jurisprudența sa privind reîntregirea familiei în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor Uniunii, care se întemeiază pe Directiva privind libera circulație (Directiva 2004/38) și pe dispozițiile tratatului, sau dacă trebuie aplicată o altă evaluare;în cazul în care trebuie aplicată o altă evaluare decât cea care decurge din jurisprudența Curții privind reîntregirea familiei în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor Uniunii, se solicită Curții să indice dacă evaluarea proporționalității efectuată în cadrul articolului 8 din Convenția europeană a drepturilor omului privind respectarea vieții de familie în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ar trebui să fie adoptată ca punct de referință și, în caz contrar,

care sunt principiile care trebuie urmate;indiferent de metoda de evaluare care

trebuie aplicată:o dispoziție precum cea de la articolul 9 alineatul 16 din Legea daneză privind străinii (anterior articolul 9 alineatul 13) – în cadrul căreia reîntregirea familiei dintre o persoană care este resortisant al unei țări terțe, care deține un permis de ședere în Danemarca și care are reședința în această țară și copilul său minor, în cazul în care copilul și celălalt părinte al copilului au reședința în țara de origine sau în altă țară, este condiționată de legătu

rile copilului cu Danemarca sau de posibilitatea copilului de a stabili legături cu această țară, încât să existe o bază pentru integrarea cu succes în Danemarca – poate fi considerată ca fiind „justificată de un motiv imperativ de interes general, […] de natură să garanteze realizarea obiectivului legitim urmărit și [care] nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv”?

____________

____________

1 Regulamentul (CEE) nr. 2760/72 al Consiliului din 19 decembrie 1972 de încheiere a protocolului adițional, precum și a protocolulu

i financiar, semnate la 23 noiembrie 1970, anexate la Ac