Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) la 19 martie 2018 – Google LLC/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-193/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Părțile din procedura principală

Apelantă: Google LLC

Intimată: Bundesrepublik Deutschland

Întrebările preliminare

Caracteristica „serviciu care constă în totalitate sau în principal în transmiterea de semnale prin rețele de comunicații electronice”, prevăzută la articolul 2 litera (c) din directiva-cadru 2002/21/CE1 , trebuie interpretată în sensul că se referă sau poate să se refere și la servicii de e-mail oferite prin internet și puse la dispoziție prin internetul deschis, fără ca aceste servicii să acorde ele însele accesul la internet?

a)    Caracteristica în discuție trebuie interpretată în special în sensul că deja serviciul de prelucrare informatică, oferit de prestator prin alocarea de adrese IP pentru adresele de e-mail ale echipamentelor fizice implicate și prin alimentarea în internetul deschis a e-mailurilor descompuse în pachete de date respectiv - invers – prin recepționarea acestor e-mailuri din internetul deschis, prin intermediul serverului său de e-mail, pe baza diferitor protocoale din suita de protocoale de internet constituie un serviciu de „transmitere de semnale” sau în sensul că abia transmiterea acestor pachete de date de către furnizorul de servicii de (acces la) internet constituie o „transmitere de semnale”?

b)    Caracteristica în discuție trebuie interpretată în special în sensul că transmiterea e-mailului descompus în pachete de date de către furnizorul de (acces la) internet prin intermediul internetului deschis poate fi atribuită prestatorului unui asemenea serviciu de e-mail, astfel încât să se considere că și acesta prestează un serviciu care constă în „transmiterea de semnale”? În ce condiții este posibilă o asemenea atribuire?

c)    În cazul în care prestatorul unui asemenea serviciu de e-mail transmite semnale sau dacă acestuia i se poate atribui în orice caz serviciul de transmitere de semnale, prestat de furnizorii de servicii de (acces la) internet, caracteristica de mai sus poate fi interpretată în special în sensul că, indiferent de eventualele funcții suplimentare ale serviciului, precum funcțiile de editare, salvare și arhivare de e-mailuri sau de administrare a datelor de contact și indiferent de efortul tehnic prestat de furnizor pentru funcțiile individuale, un asemenea serviciu de e-mail constă „în totalitate sau în principal” în transmiterea de semnale, întrucât în cazul unei analize funcționale, din perspectiva utilizatorilor, funcția de comunicare a serviciului se află în prim-plan?

În cazul în care caracteristica menționată la punctul 1 trebuie interpretată în sensul că aceasta nu include în principal serviciile de e-mail bazate pe internet, care sunt puse la dispoziție prin intermediul internetului deschis și care nu oferă ele însele acces la internet, este posibil ca, în mod excepțional, cerința de mai sus să fie îndeplinită totuși atunci când furnizorul unui asemenea serviciu operează de asemenea câteva rețele de comunicații electronice proprii, conectate la internet, care pot fi utilizate în orice caz și în scopurile serviciului de e-mail? Dacă este cazul, care sunt situațiile în care ar exista această posibilitate?

Ce interpretare trebuie dată cerinței „furnizat de obicei contra cost” prevăzute la articolul 2 litera (c) din directiva-cadru 2002/21/CE?

a)    Această cerință impune utilizatorului în special plata unui tarif sau remunerația poate consta și în oferirea de către utilizatori a unui contraserviciu cu valoare economică pentru furnizor, care constă de exemplu în faptul că utilizatorii îi pun la dispoziție în mod activ date cu caracter personal sau date de altă natură sau în faptul că furnizorul serviciului colectează aceste date în alt mod în cadrul utilizării serviciului?

b)    Caracteristica de mai sus impune în special ca remunerația să fie achitată în mod obligatoriu persoanei care beneficiază de prestarea serviciului respectiv sau este posibil să fie suficientă și finanțarea parțială și integrală a serviciului de către terți, de exemplu prin intermediul unor anunțuri publicitare postate pe pagina de internet a furnizorului de servicii?

c)    În acest context, în special noțiunea „de obicei” se referă la împrejurările în care un prestator prestează un anumit serviciu sau la împrejurările în care se prestează în general servicii identice sau comparabile?

____________

1     Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO 2002, L 108, p. 33, Ediţie specială, 13/vol. 35, p. 195).