Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour constitutionnelle (Belgia) la 22 octombrie 2012 - Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Cauza C-473/12)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour constitutionnelle

Părțile din procedura principală

Reclamant: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Pârâți: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Întrebările preliminare

Articolul 13 alineatul (1) litera (g) in fine din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că lasă statelor membre libertatea de a prevedea sau de a nu prevedea o excepție de la obligația de informare imediată prevăzută la articolul 11 alineatul (1), dacă aceasta este necesară în vederea protecției drepturilor și libertăților altora, sau statele membre sunt supuse unor restricții în această privință?

Activitățile profesionale ale detectivilor privați reglementate de dreptul intern și exercitate în serviciul unor autorități abilitate să denunțe autorităților judiciare orice încălcare a dispozițiilor privind protecția unui titlu profesional și organizarea unei profesii intră, în funcție de circumstanțe, sub incidența excepției prevăzute la articolul 13 alineatul (1) literele (d) și (g) in fine din directiva menționată?

În cazul unui răspuns negativ la cea de a doua întrebare, articolul 13 alineatul (1) literele (d) și (g) in fine din directiva menționată este compatibil cu articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, mai precis în raport cu principiul egalității și al nediscriminării?

____________

1 - JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10.