Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgerichts München (Germania) la 2 octombrie 2012 - Irmengard Weber/Mechthilde Weber

(Cauza C-438/12)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht München

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Irmengard Weber

Pârâtă: Mechthilde Weber

Întrebările preliminare

Domeniul de aplicare al articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 cuprinde și situațiile în care reclamantul și pârâtul dintr-un litigiu dețin în celălalt litigiu, ambii, calitatea de pârâți pentru că au fost acționați în justiție de către un terț? O asemenea situație constituie un litigiu "între aceleași părți" sau cererile diferite formulate de reclamant împotriva celor doi pârâți trebuie analizate separat, astfel că nu se poate considera că este vorba despre un litigiu "între aceleași părți"?

Suntem în prezența unei acțiuni având "același obiect și aceeași cauză" în sensul articolului 27 din Regulamentul nr. 44/2001, în cazul în care pretențiile și motivele acțiunii sunt diferite, dar

a)    pentru a soluționa cele două acțiuni, trebuie clarificată aceeași chestiune preliminară, sau

b)    în cadrul unei acțiuni se solicită pe cale incidentală constatarea unui raport juridic, aspect care, în cealaltă acțiune, reprezintă o chestiune preliminară?

O cerere prin care se solicită să se constate că pârâtul nu și-a exercitat în mod valabil dreptul de preempțiune cu privire la un imobil situat în Germania, drept recunoscut indiscutabil în legislația germană, reprezintă o cerere în materie de drepturi reale imobiliare în sensul articolului 22 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001?

Pentru a se pronunța în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 și înainte ca prima instanță sesizată să își verifice competența, instanța sesizată ulterior este obligată să examineze dacă prima instanța sesizată este necompetentă în temeiul articolului 22 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001, deoarece o astfel de necompetență a primei instanțe sesizate ar conduce potrivit articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 la nerecunoașterea eventualei hotărâri pe care o va pronunța prima instanță? Instanța sesizată ulterior nu poate aplica articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 atunci când ajunge la convingerea că prima instanță sesizată nu este competentă potrivit articolului 22 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001?

Pentru a se pronunța în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 și înainte ca prima instanță sesizată să își verifice competența, instanța sesizată ulterior este obligată să analizeze susținerea unei părți potrivit căreia cealaltă parte a săvârșit un abuz de drept atunci când a sesizat prima instanță? Instanța sesizată ulterior nu poate aplica articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 atunci când ajunge la convingerea că sesizarea primei instanțe a fost abuzivă?

Aplicarea articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 presupune ca instanța sesizată ulterior să hotărască, în prealabil, că articolul 27 din Regulamentul nr. 44/2001 nu își găsește aplicarea în speță?

În cadrul exercitării puterii de apreciere recunoscute potrivit articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001, trebuie să se ia în considerare:

a)    faptul că, din punct de vedere statistic, în statul membru în care este situată prima instanță sesizată, durata procedurii este mult mai mare decât în statul membru în care este situată instanța sesizată ulterior;

b)    faptul că, potrivit aprecierii instanței sesizate ulterior este aplicabil dreptul statului membru în care este situată instanța sesizată ulterior;

c)    vârsta uneia dintre părți;

d)    șansele de reușită a cererii în fața primei instanțe sesizate?

Alături de obiectivul evitării unor hotărâri ireconciliabile și contradictorii, la interpretarea și la aplicarea articolelor 27 și 28 din Regulamentul nr. 44/2001, trebuie să se aibă în vedere și dreptul al celui de al doilea reclamant la protecție jurisdicțională?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74)