Žaloba podaná 10. marca 2017 – Európska komisia/Bulharsko

(vec C-130/17)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Wils a I. Zalogin)

Žalovaný: Bulharsko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Bulharská republika si nesplnila svoju povinnosť zriadiť jediné kontaktné miesto pre výmenu elektronických certifikátov na prístup k biometrickým údajom v osobných dokladoch podľa rozhodnutia Komisie K(2009) 7476 z 5. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie [K(2008) 8657 v konečnom znení], ktorým sa ustanovuje certifikačná politika v súlade s požiadavkami stanovenými v technických špecifikáciách noriem pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi, a podľa rozhodnutia Komisie K(2011) 5478 zo 4. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie K(2002) 3069, ktorým sa upravujú technické špecifikácie pre jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov,

uložil Bulharskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Bulharská republika si tým, že nezabezpečila zriadenie jediného kontaktného miesta pre výmenu elektronických certifikátov na prístup k biometrickým údajom v osobných dokladoch nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z vyššie uvedených rozhodnutí Komisie.

____________