Odvolanie podané 5. októbra 2017: Belgické kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 20. júla 2017 vo veci T-287/16, Belgicko/Komisia

(vec C-587/17 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, splnomocnení zástupcovia, E. Grégoire a J. Mariani, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 20. júla 2017 vo veci T-287/16, Belgicko/Komisia (EU:T:2017:531),

zrušiť vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/417 zo 17. marca 20161 v rozsahu, v akom sa v ňom z financovania Európskou úniou vylučuje suma vo výške 9 601 619,00 eur (rozpočtová položka 6701),

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza jeden odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení vyplývajúcom z toho, že Všeobecný súd nesprávne vyložil článok 32 ods. 8 písm. a) nariadenia č. 1290/20052 , teraz v podstate článok 54 ods. 5 písm. c) nariadenia č. 1306/20133 , pokiaľ ide o vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov ako aj starostlivosť vyžadovanú týmto ustanovením.

____________

1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/417 zo 17. marca 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 75, 2016, s. 16).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549).