Odvolanie podané 25. mája 2018: Rose Vision, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 8. marca 2018 vo veciach T-45/13 a T-587/15 RENV, Rose Vision/Komisia

(vec C-346/18 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rose Vision, S.L. (v zastúpení: J. J. Marín López, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje aby Súdny dvor Európskej únie:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (siedmej komory) z 8. marca 2018, Rose Vision/Komisia, T-45/13 RENV a [T]-587/15, ECLI:EU:T:2018:124,

priznal spoločnosti Rose Vision náhradu škody za podmienok uvedených v desiatom a jedenástom bode tohto odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie pri opätovnom otvorení ústnej časti konania vo veci T-587/15 prostredníctvom uznesenia Všeobecného súdu z 10. októbra 2017 na základe nesprávneho tvrdenia uplatneného žalobkyňou.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, že napadnutý rozsudok skreslil posúdenie dôkazov vykonaných pri tvrdení, že Komisia nahradila varovanie W 2 varovaním W 1 z júla 2012.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, že napadnutý rozsudok vo veci T-45/13 RENV nepripustil návrh na vyhlásenie neplatnosti zápisu spoločnosti Rose Vision do systému včasného varovania, a to na základe toho, že varovanie W 2 bolo spustené bez toho, aby o tom bola informovaná, aby jej boli uvedené dôvody zápisu, aby mala možnosť uviesť v tejto súvislosti tvrdenia a návrhy a aby mohla proti zápisu podať odvolanie.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v nedostatočnom odôvodnení, pokiaľ ide o tvrdenia obsiahnuté vo štvrtom žalobnom dôvode vo veci T-587/15, ktoré neboli v napadnutom rozsudku vôbec preskúmané.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, že napadnutý rozsudok napriek tomu, že správne určil, že Komisia nedodržala lehotu dvoch mesiacov stanovenú v bode II.22 ods. 5 všeobecných podmienok FP7 (bod 99 napadnutého rozsudku), že „v značnej miere prekročila dvojmesačnú lehotu“ a že nedodržanie uvedenej lehoty je „poľutovaniahodné“ (bod 116 napadnutého rozsudku), nevyhovel návrhu, aby sa určilo, že záverečná audítorská správa 11-INFS-025 a audítorská správa 11-BA119/016 sú zo zmluvného hľadiska absolútne neplatné a neúčinné.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, že napadnutý rozsudok skreslil posúdenie dôkazov vykonaných na účely potvrdenia, že Komisia schválila úhradu platieb spoločnosti Rose Vision v projektoch sISI, 4NEM a SFERA.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, že napadnutý rozsudok po tom, ako uznal, že Komisia porušila dôvernosť stanovenú v bode II.22 ods. 1 všeobecných podmienok FP 7, keď tretím osobám poskytla informácie o audite 11-INFS-025 (bod 158 napadnutého rozsudku), bez dôvodu zamietol v bodoch 159 a 160 návrh žalobkyne, aby určil, že Komisia porušila povinnosť zachovania dôvernosť auditov 11-INFS-025 a 11-BA119/016 (bod 215 písomných vyjadrení spoločnosti Rose Vision vo veci T-45/13 RENV z 12. septembra 2016).

Návrhy na zrušenie z dôvodu porušenia záväzných ustanovení všeobecných podmienok FP7 a zásady právnej istoty tým, že prostredníctvom auditov 11-INFS-025 a 11-BA119/016 bolo odsúhlasené spoločnosti Rose Vision uplatňovať deväť nových požiadaviek obsiahnutých vo Finančných pokynoch z roku 2011, pričom obdobie, na ktoré sa vzťahuje audit 11-INFS-025 bolo obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 (pre projekty FIRST a sISI).

Návrhy na zrušenie z dôvodu skreslenia posúdenia dôkazov, konkrétne v dokumente spoločnosti Rose Vision z 30. augusta 2012, ktorý nebol v napadnutom rozsudku vôbec zohľadnený.

Návrhy na zrušenie z tohto dôvodu, že napadnutý rozsudok nesprávne zamietol uloženie povinnosti nahradiť škodu z dôvodu mimozmluvnej zodpovednosti.

Návrhy na zrušenie z dôvodu nedostatku odôvodnenia týkajúceho sa tvrdení uvedených v bode XII žaloby vo veci T-587/15, v ktorej bodoch 112 až 117 bola žiadaná náhrada škody z dôvodu zmluvnej zodpovednosti, čo napadnutý rozsudok vôbec nezohľadnil.

____________