Pritožba, ki jo je jo Kraljevina Belgija vložila 5. oktobra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 20. julija 2017 v zadevi T-287/16, Belgija/Komisija

(Zadeva C-587/17 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Kraljevina Belgija (zastopniki: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, agenti, E. Grégoire in J. Mariani, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 20. julija 2017 v zadevi T-287/16, Belgija/Komisija (EU:T:2017:531);

razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/417 z dne 17. marca 20161 v delu, v katerem je iz financiranja Evropske unije izključen znesek 9.601.619,00 EUR (proračunska postavka 6701);

naložitev plačila stroškov Komisiji.

Pritožbeni razlog in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na napačno uporabo prava, ker naj bi Splošno sodišče napačno razlagalo člen 32(8)(a) Uredbe št. 1290/20052 , ki je v bistvu postal člen 54(5)(c) Uredbe št. 1306/20133 , tako glede izčrpanja vseh notranjih pravnih sredstev kot tudi skrbnosti, ki se zahteva s tem členom.

____________

1     Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/417 z dne 17. marca 2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2016, L 75, str. 16).

2     Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL 2005, L 209, str. 1).

3     Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013, L 347, str. 549, in popravek v UL 2016, L 130, str. 5).