Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija) 4. oktobra 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Zadeva C-580/17)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Riigikohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Mittetulundusühing Järvelaev

Tožena stranka: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba pri izterjavi podpore za projekt, odobrene v okviru ukrepa Leader, če je bila podpora odobrena 6. septembra 2011, zadnji obrok izplačan 19. novembra 2013, kršitev ugotovljena 4. decembra 2014 in sklep o izterjavi izdan 27. januarja 2015, glede zahteve o trajanju operacije uporabiti člen 72 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/20051 ali člen 71(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta2 ? Ali je v teh okoliščinah podlaga za izterjavo člen 33(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/20053 ali člen 56 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta4 ?

Če je odgovor na prvo vprašanje, da se uporabi Uredba št. 1698/2005: Ali oddaja predmeta naložbe (jadrnica), pridobljenega s podporo za projekt v okviru ukrepa Leader, v najem s strani nepridobitnega združenja, ki je prejelo podporo, drugemu nepridobitnemu združenju, ki jadrnico uporablja za isto dejavnost, za katero je bila upravičencu odobrena podpora, pomeni bistveno spremembo v smislu člena 72(1)(a) Uredbe št. 1698/2005, ki vpliva na naravo ali pogoje izvajanja dejavnosti ali pa daje neupravičeno prednost kakemu podjetju? Ali mora plačilna agencija države članice izkazati, v čem se dejansko kaže prednost, da bi bil izpolnjen pogoj neupravičene prednosti? Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen: Ali je lahko neupravičena prednost v tem, da dejanski uporabnik predmeta naložbe podpore za projekt ne bi prejel, če bi sam podal vlogo z isto vsebino?

2a.    Če je odgovor na prvo vprašanje, da se uporabi Uredba št. 1303/2013: Ali oddaja predmeta naložbe (jadrnica), pridobljenega s podporo za projekt v okviru ukrepa Leader, v najem s strani nepridobitnega združenja, ki je prejelo podporo, drugemu nepridobitnemu združenju, ki jadrnico uporablja na način, za kakršnega je bila upravičencu odobrena podpora, pomeni bistveno spremembo, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije v smislu člena 71(1)(c) Uredbe št. 1303/2013, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji?

Če je odgovor na prvo vprašanje, da se uporabi Uredba št. 1698/2005: Ali oddaja predmeta naložbe (jadrnica), pridobljenega s podporo za projekt v okviru ukrepa Leader, v najem s strani upravičenca drugemu nepridobitnemu združenju, ki jadrnico uporablja za isto dejavnost, za katero je bila upravičencu odobrena podpora, pomeni bistveno spremembo v smislu člena 72(1)(b) Uredbe št. 1698/2005, ki izvira iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja ali premestitve proizvodne dejavnosti, če se pri tem upošteva, da je lastništvo jadrnice ostalo nespremenjeno, vendar pa upravičenka ni več neposredna ampak posredna posestnica jadrnice in pridobiva dohodke iz naslova najemnine namesto dohodkov iz opravljanja storitev, navedenih v vlogi?

3a.    Če je odgovor na prvo vprašanje, da se uporabi Uredba št. 1303/2013: Ali oddaja predmeta naložbe (jadrnica), pridobljenega s podporo za projekt v okviru ukrepa Leader, v najem s strani nepridobitnega združenja, ki je prejelo podporo, drugemu nepridobitnemu združenju, ki jadrnico uporablja za isto dejavnost, za katero je bila upravičencu odobrena podpora, pomeni spremembo lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju neupravičeno prednost, v smislu člena 71(1)(b) Uredbe št. 1303/2013, če se pri tem upošteva, da je lastništvo jadrnice ostalo nespremenjeno, vendar pa upravičenka ni več neposredna ampak posredna posestnica jadrnice in pridobiva dohodke iz naslova najemnine namesto dohodkov iz opravljanja storitev, navedenih v vlogi? Ali mora plačilna agencija države članice izkazati, v čem se dejansko kaže prednost, da bi bil izpolnjen pogoj neupravičene prednosti? Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen: Ali je lahko neupravičena prednost v tem, da dejanski uporabnik predmeta naložbe podpore za projekt ne bi prejel, če bi sam podal vlogo z isto vsebino?

Ali se lahko z nacionalnim odlokom, ki ureja ukrep Leader, za upravičenca glede obveznosti, da naložbeni predmet ohrani za dobo petih let, določi strožja pravila, kot so določena v členu 72(1) Uredbe št. 1698/2005 ali členu 71(1) Uredbe št. 1303/2013?

Če je odgovor na četrto vprašanje nikalen: Ali so določbe nacionalnega odloka, v skladu s katerim mora upravičenec do podpore za projekt naložbeni predmet, pridobljen s podporo, obdržati in uporabljati v skladu s cilji vsaj pet let po izplačilu zadnjega obroka podpore, in razlage te določbe, v skladu s katero mora upravičenec sam uporabljati naložbeni predmet, združljive s členom 72(1) Uredbe št. 1698/2005 oziroma členom 71(1) Uredbe št. 1303/2013?

Ali gre za nepravilnost v smislu člena 33(1) Uredbe št. 1290/2005 oziroma člena 56 Uredbe št. 1306/2013, če upravičenec ne izvede operacije, ki v skladu z nacionalnim odlokom, ki ureja ukrep Leader, ni bila zavezujoča, vendar pa jo je upravičenec navedel v svojem povzetku „Povzetka ciljev in dejavnosti operacije in naložbe“, navedenega v vlogi za dodelitev podpore, in je to bilo eno od meril, na podlagi katerih so bile vloge ovrednotene zaradi razvrstitve na prednostni seznam?

Če je odgovor na šesto vprašanje pritrdilen: Ali je izterjava protipravna, če se uveljavi pred potekom petih let od zadnjega izplačila in upravičenec med trajanjem sodnega postopka o izterjavi kršitev odpravi?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL 2005, L 277, str. 1).

2     Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL 2013, L 347, str. 320).

3     Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL 2005, L 209, str. 1).

4     Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013, L 347, str. 549).