Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidshof te Brussel (Belgija) 29. marca 2018 Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Zadeva C-233/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Arbeidshof te Brussel

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Zubair Haqbin

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 20, od (1) do (3), Direktive1 razlagati tako, da primere omejitve ali ukinitve materialnih pogojev za sprejem določa taksativno, ali pa iz člena 20(4) in (5) izhaja, da se lahko ti materialni pogoji omejijo ali ukinejo tudi v okviru sankcije za hude kršitve pravil v nastavitvenih centrih in hudo nasilno vedenje?

Ali je treba člen 20(5) in (6) razlagati tako, da morajo države članice pred izdajo odločbe o omejitvi ali ukinitvi materialnih pogojev za sprejem ali o sankcijah, v okviru teh odločb, določiti potrebne ukrepe za zagotovitev pravice do dostojnega življenjskega standarda v času izključitve, ali pa je možno te določbe dopolniti s sistemom, po katerem se, po izdaji odločbe o omejitvi ali ukinitvi materialnih pogojev za sprejem, preverja ali je osebi, na katero se nanaša odločba, zagotovljen dostojen življenjski standard in po potrebi v tem trenutku sprejeti ukrepe za odpravo pomanjkljivosti?

Ali je treba člen 20, od (4) do (6), Direktive v povezavi s členi 14, 21, 22, 23 in 24 te direktive ter člen 1, 3, 4 in 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da je proti mladoletniku, zlasti mladoletniku brez spremstva, mogoče izreči ukrep ali sankcijo začasne (ali dokončne) izključitve iz pravice do materialnih pogojev za sprejem, ali da ju ni mogoče izreči?

____________

1 Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL 2013, L 180, str. 96).