Talan väckt den 23 december 2016 – Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-669/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Norris-Usher och C. Hermes)

Svarande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 i samt bilagorna II och III till direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att inte ange skyddsområden för arten phocoena phocoena (tumlare),

fastställa att Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.2 i direktiv 92/43 genom att inte bidra till skapandet av Natura 2000-nätverk i förhållande till förekomsten inom landets territorium av livsmiljöer för arten tumlare (phocoena phocoena), och

förplikta Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tumlaren (phocoena phocoena) är ett vattenvaldjur som finns upptaget i bilaga II till direktiv 92/43 som en art av gemenskapsintresse beträffande vilken det uppställs krav på att särskilda bevarandemiljöer utses. En betydande del av arten inom Europeiska unionen finns i havsvatten där Förenade kungariket har överhöghet.

Enligt artiklarna 3.2 och 4.1 i samt bilagorna II och III till direktiv 92/43 ska de medlemsstater som har tumlare i sina havsvatten föreslå skyddsområden och därigenom bidra till upprättandet av Natura 2000-nätverk. Enligt EU-domstolens praxis ska den föreslagna förteckningen över sådana områden vara uttömmande.

Förenade kungariket har inte föreslagit tillräckligt med områden för att skydda tumlaren.

____________

1 EGT L 206, 1992, s. 7; område 15, volym 11, s. 114.