Överklagande ingett den 11 juli 2017 av Deza, a.s. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 11 maj 2017 i mål T-115/15, Deza, a.s. mot Echa

(Mål C-419/17 P)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Klagande: Deza, a.s. (ombud: P. Dejl, advokát)

Övriga parter i målet: Europeiska kemikaliemyndigheten, Konungariket Danmark, Konungariket Nederländerna, Konungariket Sverige och Konungariket Norge

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 11 maj 2017 i mål T-115/15,

ogiltigförklara Echas beslut av den 12 december 2014, nr ED/108/2014, och

förplikta Echa att ersätta klagandens rättegångskostnader i överklagandet vid domstolen och i det föregående förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.    Tribunalen tolkade och tillämpade Reach-förordningen felaktigt.

Tribunalen tolkade och tillämpade Reach-förordningen felaktigt. Klaganden anser fortfarande att Echa inte hade behörighet att anta beslutet, eftersom (i) Echa inte har behörighet att göra tillägg den befintliga identifieringen av ämnet DEHP i artikel 57 c i Reach-förordningen genom en ny identifiering enligt artikel 57 f i Reach-förordningen, (ii) Echas antagande av beslutet föregicks av ett rättsstridigt förfarande, och (iii) Echas beslut kringgår det rättsligt bindande förfarande som fastställts av rådet och Europaparlamentet för antagande av generellt bindande/harmoniserade kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen.

2.    Tribunalen tolkade och tillämpade rättssäkerhetsprincipen felaktigt.

I den del (i) Echas beslut gav upphov till en oklar, obestämd och oförutsägbar rättslig situation, vilket gör det omöjligt för klaganden att få klarhet i de förpliktelser som ålagts den, (ii) det inte finns några generellt bindande/harmoniserade kriterier för identifieringen av hormonstödande ämnen och (iii) Echa inte är behörig att göra tillägg till den befintliga identifieringen av ämnet DEPH enligt artikel 57 c i Reach-förordningen genom en identifiering enligt artikel 57 f i Reach-förordningen, gjorde tribunalen fel när den fastställde att Echas beslut inte stred mot rättssäkerhetsprincipen.

3.    Tribunalen prövade Echas beslut på ett sätt som strider mot kraven på domstolsprövningen av beslut fattade av EU:s institutioner och organ, och gjorde en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen.

4.    På grund av de felaktigheter som redogörs för ovan åsidosatte tribunalen klagandens rättigheter och de principer som fastställs i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till en rättvis rättegång, rätten till egendom och rättssäkerhetsprincipen.

____________