Överklagande ingett den 5 oktober 2017 av Konungariket Belgien av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 20 juli 2017 i mål T-287/16, Belgien mot kommissionen

(Mål C-587/16 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Konungariket Belgien (ombud: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, E. Grégoire och J. Mariani, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 20 juli 2017 i mål T-287/16, Belgien/kommissionen (EU:T:2017:531),

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/417 av den 17 mars 20161 , till den del den från unionsfinansiering undantar 9 601 619,00 euro (budgetpost 6701), och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar en enda grund till stöd för överklagandet. Grunden avser felaktig rättstillämpning till följd av tribunalens påstått felaktiga tolkning av artikel 32.8 a i förordning nr 1290/20052 , nu, i stort sett likalydande, artikel 54.5 c i förordning nr 1306/20133 , med avseende på såväl uttömandet av nationella rättsmedel som den omsorg som krävs enligt denna bestämmelse.

____________

1     Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/417 av den 17 mars 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (EUT L 75, 2016, s. 16).

2     Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1).

3     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549; rättelse i EUT L 130, 2016, s. 13).