Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 4 oktober 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev mot Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Mål C-580/17)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mittetulundusühing Järvelaev

Motpart: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tolkningsfrågor

1.    När ett projektstöd som godkänts inom ramen för en Leaderåtgärd ska återkrävas och stödet godkändes den 6 september 2011, den sista delbetalningen utbetalades den 19 november 2013, överträdelsen konstaterades den 4 december 2014 och beslutet om återkrav utfärdades den 27 januari 2015, ska – med avseende på kravet på insatsens varaktighet – artikel 72 i rådets förordning (EG) nr 1698/20051 eller artikel 71.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/20132 tillämpas? Är den rättsliga grunden för återkravet artikel 33.1 i rådets förordning (EG) nr 1290/20053 eller artikel 56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/20134 under dessa omständigheter?

2)    Om den första tolkningsfrågan ska besvaras på så sätt att förordning (EG) nr 1698/2005 är tillämplig: Ska uthyrning av ett investeringsobjekt (segelbåt) som förvärvats med hjälp av ett projektstöd som godkänts inom ramen för en Leaderåtgärd av den ideella föreningen som har tagit emot stödet, till en annan ideell förening som använder segelbåten för samma insats för vilken stödmottagaren beviljades stödet, anses vara en betydande förändring i den mening som avses i artikel 72.1 a i förordning (EG) nr 1698/2005 som påverkar insatsens art eller förutsättningarna för genomförandet, eller på ett otillbörligt sätt gynnar ett företag? Måste det utbetalande organet i en medlemsstat visa vari fördelen konkret består för att kravet på otillbörligt gynnande ska vara uppfyllt? Om denna fråga ska besvaras jakande: Kan det otillbörliga gynnandet bestå i att den faktiska användaren av investeringsobjektet inte skulle ha fått projektstöd om denne själv hade lämnat in en ansökan med samma innehåll?

2a) Om den första tolkningsfrågan ska besvaras på så sätt att förordning (EU) nr 1303/2013 är tillämplig: Ska uthyrning av ett investeringsobjekt (segelbåt) som förvärvats med hjälp av ett projektstöd som godkänts inom ramen för en Leaderåtgärd av den ideella föreningen som har tagit emot stödet, till en annan ideell förening som använder segelbåten för samma insats för vilken stödmottagaren beviljades stödet, anses vara en väsentlig förändring som påverkar insatsens karaktär, mål eller villkoren för dess genomförande i den mening som avses i artikel 71.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 som skulle resultera i att dess ursprungliga mål underminerades?

3)    Om den första tolkningsfrågan ska besvaras på så sätt att förordning (EG) nr 1698/2005 är tillämplig: Ska uthyrning av ett investeringsobjekt (segelbåt) som förvärvats med hjälp av ett projektstöd som godkänts inom ramen för en Leaderåtgärd av den ideella föreningen som har tagit emot stödet, till en annan ideell förening som använder segelbåten för samma insats för vilken stödmottagaren beviljades stödet, anses vara en betydande förändring i den mening som avses i artikel 72.1 b i förordning (EG) nr 1698/2005 som innebär ändrade ägandeförhållanden beträffande infrastruktur eller att en produktionsverksamhet upphör eller flyttas, om man härvid tar hänsyn till att äganderätten till segelbåten är oförändrad, men att stödmottagaren inte längre har direkt, utan i stället indirekt besittning av segelbåten och erhåller hyresintäkter i stället för intäkter från tillhandahållande av tjänsten som angavs i stödansökan?

3a) Om den första tolkningsfrågan ska besvaras på så sätt att förordning (EU) nr 1303/2013 är tillämplig: Ska uthyrning av ett investeringsobjekt (segelbåt) som förvärvats med hjälp av ett projektstöd som godkänts inom ramen för en Leaderåtgärd av den ideella föreningen som har tagit emot stödet, till en annan ideell förening som använder segelbåten för samma insats för vilken stödmottagaren beviljades stödet, anses vara en förändring av ägandeförhållandena för en infrastruktur som innebär att ett företag får en felaktig förmån i den mening som avses i artikel 71.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013, om man härvid tar hänsyn till att äganderätten till segelbåten är oförändrad, men att stödmottagaren inte längre har direkt, utan i stället indirekt besittning av segelbåten och erhåller hyresintäkter i stället för intäkter från tillhandahållande av tjänsten som angavs i stödansökan? Måste det utbetalande organet i en medlemsstat visa vari fördelen konkret består för att kravet på otillbörligt gynnande ska vara uppfyllt? Om denna fråga ska besvaras jakande: Kan det otillbörliga gynnandet bestå i att den faktiska användaren av investeringsobjektet inte skulle ha fått projektstöd om denne själv hade lämnat in en ansökan med samma innehåll?

4)    Kan ett nationellt dekret som reglerar en Leaderåtgärd, föreskriva att stödmottagarens skyldighet att behålla investeringsobjektet i fem år ska vara förenat med strängare villkor än de som föreskrivs i artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 eller artikel 71.1 i förordning (EU) nr 1303/2013?

5)    Om den fjärde tolkningsfrågan ska besvaras nekande: Står nationella bestämmelser, enligt vilka mottagaren av ett projektstöd är skyldig att behålla investeringsobjektet som förvärvats med hjälp av projektstödet i minst fem år efter att den sista delbetalningen av stödet har betalats ut samt använda objektet ändamålsenligt, och tolkningen av denna bestämmelse, enligt vilken stödmottagaren personligen måste använda investeringsobjektet, i samklang med artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 eller artikel 71.1 i förordning (EU) nr 1303/2013?

6)    Ska det anses vara en oegentlighet i den mening som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 eller artikel 56 i förordning (EU) nr 1306/2013 om stödmottagaren inte genomför en insats som inte måste genomföras enligt nationella bestämmelser som reglerar en Leaderåtgärd, men som stödmottagaren har hänvisat till i sin ansökan om stöd under rubriken ”Sammanfattning av målsättningar och verksamhet inom ramen för projektet och investeringen” och som var ett av bedömningskriterierna för placering av ansökningarna i en rangordningslista?

7)    Om den sjätte tolkningsfrågan ska besvaras jakande: Är återkravet rättsstridigt på grund av att det görs gällande innan tidsfristen på fem år sedan den sista utbetalningen har löpt ut och stödmottagaren undanröjer överträdelsen under tiden som domstolsprocessen om återkrav pågår?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 2005, s. 1)

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 209, 2013, s. 320)

3 Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1)

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549)