Överklagande ingett den 20 november 2017 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 september 2017 i mål T-327/15, Grekland mot kommissionen

(Mål C-670/17 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, I. Pachi och A. Vasilopoulou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska överklagandet ska tas upp till prövning, att den överklagade domen från Europeiska unionens tribunal av den 19 september 2017 i mål T-327/15 ska upphävas, att Republiken Greklands talan av den 2 juni 2015 ska bifallas och att kommissionens genomförandebeslut av den 25 mars 2015 om tillämpning av finansiella korrigeringar på EUGFJ-sektionen att det operativa programmet 2000GR061RO021 CCI (Grekland – Mål 1 – Landsbygdsrekonstruktion), delgett med nummer C(2015) 1936 final.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande anför klaganden fem grunder för upphävande.

Den första grunden avser oriktig tolkning och tillämpning av övergångsbestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1083/20061 och (EU) nr 1303/20132 jämförda med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1290/20053 och felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av förordning (EG) nr 1260/19994 på EUGFJ-sektionen efter den 1 januari 2017 – Bristfällig och felaktig motivering av den överklagade domen.

Den andra grunden avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 – Motstridig och bristfällig motivering.

Den tredje grunden avser felaktig tolkning och felaktig och selektiv tillämpning av förfarandebestämmelserna i artiklarna 144 och 145 i förordning (EU) nr 1303/2013, som ansågs tillämpliga i den överklagade domen, samtidigt som den processuella skyddsregeln i artikel 52.4 c i förordning (EU) nr 1306/20135 inte beaktades där, en bestämmelse som i förevarande fall avgränsar kommissionens behörighet i tiden – Motstridig och bristfällig motivering av den överklagade domen.

Den fjärde grunden avser tolkningen och tillämpningen av rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för medlemstatens berättigade förväntningar inom ramen för dess lojala samarbete med kommissionen vid bedömningen av följderna av att slutrapporten om programmet godtogs uttryckligen nio månader för sent och av att förfarandet för finansiella korrigeringar inleddes för sent, förseningar som strider mot den förpliktelse som kommissionen ålagt sig själv att avsluta de operativa programmen och göra slutliga utbetalningar inom skälig tid.

Den femte grunden avser

Last, the fifth ground of appeal is based on the wholly insufficient statement of reasons, in the opinion of the appellant, for the dismissal of the submissions of the Hellenic Republic with respect to the imposition of the multiple and therefore disproportionate financial correction.

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 2006, s. 25).

2     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 2013, s. 320).

3     Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1).

4     Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 1999, s. 1).

5     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549).