Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 3.10.2013

Donal Brady versus Environmental Protection Agency

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa)

Keskkond – Direktiiv 75/442/EMÜ – Seakasvatusettevõttes tekitatud läga, mida ladustatakse seal kuni müümiseni põllumajandusettevõtjatele, kes kasutavad seda oma maadel väetisena – „Jäätmena” või „kõrvalsaadusena” määratlemine – Tingimused – Tõendamiskoormis – Direktiiv 91/676/EMÜ – Ülevõtmata jätmine – Tekitaja isiklik vastutus nende ettevõtjate poolt jäätme‑ ja väetisekäitlusalase liidu õiguse täitmise eest

Kohtuasi C‑113/12


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
08/11/2013 Brady
Vt pdf-dokumente
Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2013:627
03/10/2013 Brady
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (kokkuvõte)
ECLI:EU:C:2013:627
03/10/2013 Brady
Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2013:324
16/05/2013 Brady
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
04/05/2012 Brady
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Eelotsusetaotlus – Supreme Court – Nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta (EÜT L 194, lk 39; ELT eriväljaanne 15/01, lk 23), muudetud nõukogu 18. märtsi 1991. aasta direktiiviga 91/156/EMÜ (EÜT L 78, lk 32; ELT eriväljaanne 15/02, lk 3) artikli 2 lõike 1 punkti b tõlgendamine – Mõiste „jäätmed” – Seakasvataja poolt põllumajandusettevõtjatele väetisena tarnitav sealäga – Liikmesriigi õigus kehtestada seakasvataja isiklik vastutus juhuks, kui tema sealäga oma maal väetisena kasutavad põllumajandusettevõtjad ei järgi jäätmete kontrolli käsitlevaid liidu õigusnorme

Süstemaatiline liigitamine

1.
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.23 Keskkond, säästev areng ja kliima
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.23 Keskkond, säästev areng ja kliima
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.23 Keskkond, säästev areng ja kliima
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.23 Keskkond, säästev areng ja kliima
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.23 Keskkond, säästev areng ja kliima
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.23 Keskkond, säästev areng ja kliima


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • EÜ asutamisleping (Amsterdam), artikkel 174 -P2 : punkt 39
 • Direktiiv 75/442 : punktid 1, 42, 54, 61, 62, 65, 69, 74
 • Direktiiv 75/442 -A01LA : punkt 72
 • Direktiiv 75/442 -A01LAL1 : punktid 3, 35, 38, 39, 44, 49, 51, 60, 83
 • Direktiiv 75/442 -A01LAL2 : punktid 5, 35
 • Direktiiv 75/442 -A01LB : punkt 6
 • Direktiiv 75/442 -A01LC : punktid 6, 51
 • Direktiiv 75/442 -A02P1LB : punkt 69
 • Direktiiv 75/442 -A02P1LBPT3 : punktid 7, 67, 70
 • Direktiiv 75/442 -A04 : punkt 8
 • Direktiiv 75/442 -A08 : punktid 9, 74, 76, 78, 80 - 83
 • Direktiiv 75/442 -A08T1 : punkt 75
 • Direktiiv 75/442 -A10 : punktid 10, 77 - 80, 83
 • Direktiiv 75/442 -A11 : punktid 77, 80 - 83
 • Direktiiv 75/442 -A11P1 : punktid 12, 78, 79
 • Direktiiv 75/442 -A11P2 : punktid 12, 78, 79
 • Direktiiv 75/442 -C3 : punkt 39
 • Direktiiv 75/442 -N1 : punkt 36
 • Direktiiv 75/442 -N2A : punktid 74, 75
 • Direktiiv 75/442 -N2B : punktid 74, 75
 • Direktiiv 75/442 -N2BPTR10 : punkt 11
 • Direktiiv 91/676 : punktid 13, 69, 70
 • Direktiiv 91/676 -A03P1 : punkt 14
 • Direktiiv 91/676 -A03P2 : punkt 14
 • Direktiiv 91/676 -A04P1LA : punkt 15
 • Direktiiv 91/676 -A05P1 : punkt 16
 • Direktiiv 91/676 -A05P4 : punkt 16
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-418/97 : punktid 41, 61
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-9/00 : punktid 41, 56, 57
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-114/01 : punkt 68
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-416/02 : punkt 50
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-1/03 : punkt 74
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-121/03 : punktid 37, 44 - 46, 63, 67
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-194/05 : punktid 38 - 40, 42 - 44, 49, 50, 54, 57, 61
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-252/05 : punkt 67
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-188/07 : punktid 38 - 40, 42 - 44, 51, 59
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-188/08 : punkt 36
 • Euroopa Kohus. Ettepanek C-113/12 : punkt 64

Resolutsioonis

 • Tõlgendab : Direktiiv 75/442 -A01LAL1
 • Tõlgendab : Direktiiv 75/442 -A02P1LBL3
 • Tõlgendab : Direktiiv 75/442 -A08
 • Tõlgendab : Direktiiv 75/442 -A10
 • Tõlgendab : Direktiiv 75/442 -A11

Kohtujuristi ettepanek

 • ELL, artikkel 2 : punkt 89
 • Direktiiv 75/442 : punktid 1, 45 - 98
 • Direktiiv 75/442 -A01LA : punktid 3, 59
 • Direktiiv 75/442 -A02P1LB : punktid 4, 26, 59, 77, 80
 • Direktiiv 75/442 -A04 : punkt 48
 • Direktiiv 75/442 -A08 : punkt 5
 • Direktiiv 75/442 -A09 : punkt 6
 • Direktiiv 75/442 -A10 : punkt 6
 • Direktiiv 75/442 -A15 : punkt 7
 • Direktiiv 75/442 -N1 : punkt 52
 • Direktiiv 91/156 : punkt 3
 • Direktiiv 91/676 : punktid 2, 26, 78, 80, 95 - 98
 • Direktiiv 91/676 -A01 : punkt 8
 • Direktiiv 91/676 -A03P1 : punkt 9
 • Direktiiv 91/676 -A03P2 : punkt 9
 • Direktiiv 91/676 -A04 : punkt 10
 • Direktiiv 91/676 -A05 : punkt 11
 • Direktiiv 96/61 : punkt 12
 • Direktiiv 96/61 -A01 : punkt 12
 • Direktiiv 96/61 -A03LC : punkt 14
 • Direktiiv 96/61 -A09P3 : punkt 15
 • Direktiiv 96/61 -N1PT6.6 : punkt 13
 • Määrus 1774/2002 : punktid 16, 22, 78
 • Määrus 98/2008 -A05 : punktid 49, 72
 • Määrus 98/2008 -A06P4 : punkt 68
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-326/88 : punkt 90
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-129/96 : punkt 53
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-418/97 : punkt 68
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-9/00 : punkt 53
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-20/00 : punkt 91
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-416/02 : punktid 28, 42, 53 - 55, 57
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-457/02 : punkt 68
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-121/03 : punktid 42, 53
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-194/05 : punktid 42, 53, 54, 56, 57, 62, 68
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-195/05 : punktid 42, 53
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-210/10 : punkt 90
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-358/11 : punkt 68


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 01/03/2012

Ettepaneku kuupäev

 • 16/05/2013

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

03/10/2013


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 151, 26.05.2012, lk18

kohtuotsus: -ELT C 344, 23.11.2013, lk23

Poolte nimed

Brady

Kohtulahendite kommentaarid

 1. Roset, Sébastien: Déchets, Europe 2013 Décembre Comm. nº 12 p.49-50 (FR)
 2. Stöfen, Aleke: Europarechtliche Einstufung von Gülle als Abfall oder Nebenprodukt, Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2014 p.132-136 (DE)
 3. Langlais, Alexandra: Le lisier : fertilisant ou déchet ? Responsabilité et conséquences , Revue de droit rural 2014 nº 423 p.60-62 (FR)Menetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Supreme Court - Iirimaa

Valdkond

 • Õigusaktide ühtlustamine
 • Keskkond
 • - Jäätmed

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Environmental Protection Agency Act, 1992, 1992 Waste Management (Amendment) Act, 2001, 1996 and 2001 Protection of the Environment Act, 2003, 2003 European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations, 2006, 2006

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

 • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

quatrième chambre (Cour)

Ettekandja-kohtunik

Prechal

Kohtujurist

Cruz Villalóni

Kohtumenetluse keel(ed)

 • inglise

Ettepaneku keel(ed)

 • hispaania