Решение на Съда (втори състав) от 25 юли 2018 г.

Европейска комисия срещу Кралство Испания и др.

Обжалване — Държавни помощи — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Система за данъчно облагане, приложима за някои споразумения за финансов лизинг за придобиването на плавателни съдове (испанска система „лизинг срещу данък“) — Идентифициране на получателите на помощта — Условие за селективност — Нарушаване на конкуренцията и засягане на търговията между държавите членки — Задължение за мотивиране

Дело C-128/16 PНагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:591
25/07/2018 Комисия/Испания и др.
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Решение (резюме)
ECLI:EU:C:2018:591
25/07/2018 Комисия/Испания и др.
Определение
ECLI:EU:C:2016:1006
21/12/2016 Комисия/Испания и др.
Определение
ECLI:EU:C:2016:1007
21/12/2016 Комисия/Испания и др.
Искова молба / Жалба (ОВ)
15/04/2016 Комисия/Испания и др.
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

публикувано в Електронния сборник (Общ сборник)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

1.
3 Съдебни спорове
  3.10 Жалба
    3.10.06 Основания
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.09 Помощи, предоставяни от държавите
    4.09.01 Понятие за помощ
      4.09.01.00 Общи положения
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.09 Помощи, предоставяни от държавите
    4.09.01 Понятие за помощ
      4.09.01.04 Селективен характер на мярката
        4.09.01.04.01 Селективност на националните данъчни мерки
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.09 Помощи, предоставяни от държавите
    4.09.01 Понятие за помощ
      4.09.01.04 Селективен характер на мярката
        4.09.01.04.01 Селективност на националните данъчни мерки
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.09 Помощи, предоставяни от държавите
    4.09.01 Понятие за помощ
      4.09.01.04 Селективен характер на мярката
        4.09.01.04.01 Селективност на националните данъчни мерки
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.09 Помощи, предоставяни от държавите
    4.09.04 Производство за контрол върху държавните помощи
      4.09.04.07 Решение на Комисията при приключване на официалната процедура по разследване
        4.09.04.07.01 Мотиви на решението при приключване на официалната процедура по разследване


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 29/02/2016

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

25/07/2018


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 328 17.09.2018 г., стр.3

Искане: ОВ C 156 02.05.2016 г., стр.31

Име/наименование на страните

Комисия/Испания и др.

Коментари в доктрината

 1. De Weerth, Jan: Überprüfung von Steuervorteilen als staatliche Beihilfen bei spanischem „True-Lease-Modell“, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2018 p.776-778 (DE)
 2. Wiemer, Dirk T.: Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art 107 Abs 1 AEUV - Auf bestimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen für den Erwerb von Schiff en anwendbares Steuersystem ( spanisches True-Lease-Modell) - Bestimmung der Begünstigten der Beihilfe - Voraussetzung der Selektivität - Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten - Begründungspflich, Zeitschrift für Beihilfenrecht 2018 p.142-154 (DE)
 3. Idot, Laurence: Sélectivité d'une mesure fiscale et notion d'entreprise, Europe 2018 Octobre Comm. nº 10 p.45 (FR)
 4. Leon Aguirre, Juan Carlos: Aides d'État, réductions d'impôt et entités fiscalement transparentes: le leasing fiscal espagnol devant la CJUE, Revue de droit fiscal 2018 Comm. 47 p.48-52 (FR)
 5. Nicolaides, Phedon: Selectivity can exist at different levels : The case of the spanish tax lease system, European State Aid Law Quarterly 2018 Vol.17, N°3 p.412-418 (EN)Аналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

 • Конкуренция
 • - Помощи, предоставяни от държавите

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

 • Жалба за отмяна
 • Обжалване : уважаване

Съдебен състав

deuxième chambre (Cour)

Съдия докладчик

Jarašiūnas

Генерален адвокат

Bobek

Език/ци на производството

 • испански

Език/ци на заключението

  Няма информация