Dorobantu
Дело C-128/18
Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Заключение
ECLI:EU:C:2019:334
30/04/2019 Dorobantu
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искане (ОВ)
13/07/2018 Dorobantu
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 16/02/2018

Дата на заключението

 • 30/04/2019

Дата на съдебното заседание

05/02/2019

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 268 30.07.2018 г., стр.17

Име/наименование на страните

Dorobantu

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg - Германия

Област

 • пространство на свобода, сигурност и правосъдие
 • - съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
 • - полицейско сътрудничество
 • Основни права
 • - Харта на основните права

Производство и изход

 • Преюдициално запитване

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Campos Sánchez-Bordona

Език/ци на производството

 • немски

Език/ци на заключението

  Няма информация