Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 10 grudnia 2007 r.

Piotr Kawala przeciwko Gmina Miasta Jaworzna.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Sąd Rejonowy w Jaworznie - Polska.

Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu - Podatek wewnętrzny w przypadku produktu przywożonego z innego państwa członkowskiego wyższy niż w przypadku produktu podobnego nabywanego na miejscu - Artykuł 90 akapit pierwszy WE - Opłata nakładana przy pierwszej rejestracji na przywożone samochody używane.

Sprawa C-134/07.


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Postanowienie (Dz.U.)
08/03/2008 Kawala
Zobacz dokumenty pdf
Postanowienie
ECLI:EU:C:2007:770
10/12/2007 Kawala
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2007:770
10/12/2007 Kawala
Skarga (Dz.U.)
13/04/2007 Kawala
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

2007 I-10703

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 07/03/2007

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

10/12/2007


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 95 od 28.04.2007, str.33

Postanowienie: Dz.U. C 64 od 08.03.2008, str.15

Oznaczenia stron

Kawala

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Rejonowy w Jaworznie (Tribunal d'arrondissement de Jaworzno) - Polska

Dziedzina

  • Podatki
  • - Podatki wewnętrzne

Relewantne przepisy prawa krajowego

PL - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, § 1

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

cinquième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Ilešič

Rzecznik generalny

Sharpston

Język(i) postępowania

  • polski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna